Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Politieke twijfel over tracé randweg Boekel

De Boekelse politiek twijfelt nog over het tracé van de randweg. Dat bleek woensdag 1 juli tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. Voorafgaand aan de vergadering leken de leden het nog met het door het college aangewezen voorkeursalternatief eens te zijn, maar na het horen van bezwaarmakers ontstond er twijfel over de keuze.
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Onderzoek Randweg: Minder verkeer in het centrum heeft een prijs.

BOEKEL - Een Randweg om Boekel leidt tot minder doorgaand verkeer in het centrum en een aantasting van natuur en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Tijdens een informatieavond over de tracéstudie Randweg Boekel zijn de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken die in het kader van de milieueffectrapportage uitgevoerd zijn. Drie randwegvarianten zijn beoordeeld op de aspecten verkeer en vervoer, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en financiën.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Memo Gemeente Boekel aan gemeenteraad

In de commissie Grondgebiedszaken van 1 juli 2009 is de milieueffectrapportage Tracéstudie Randweg Boekel behandeld. Middels deze memo willen wij naar aanleiding van de discussie in de commissie aanvullende informatie geven over de te volgen procedure, de keuze van een voorkeursalternatief en onze redenen waarom we het van belang vinden dat het milieueffect-rapport in de raadsvergadering van 16 juli aanstaande wordt vastgesteld.

26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jul 2009

Nog geen keus voor tracé randweg

BOEKEL - Het is nog niet zeker of de randweg ten westen van Boekel precies komt op de plek, zoals burgemeester en wethouders van Boekel graag willen.
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Jul 2009

Emotionele schade wordt niet vergoed

Wethouder Peter Ketelaars: "We willen het zorgvuldig doen."

26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

Gedupeerden randweg voelen zich machteloos

Getroffenen Randweg laken gang van zaken. 'Dit is overvaltechniek'
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

Details van de randweg Boekel zorgen voor veel nieuwe vragen.

Bewoners bezorgt maar gemeente kan nog weinig antwoorden.
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jun 2009

Veel onrust bij betrokkenen over Randweg


BOEKEL - Tijdens een drukbezochte inloopavond over de nieuwe randweg ten westen van Boekel, gisteravond, bleek dat bij de 'getroffenen' zeer veel vragen leven.
22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jun 2009

Veel vragen over randweg Boekel

BOEKEL - "Nou, da's duidelijk, mijn huis wordt twee ton minder waard en het is maar de vraag wat ik daarvan terugzie." Tijdens de inloopavond over de randweg die ten westen van Boekel moet komen, donderdagavond, bleek dat veel, heel veel mensen zich grote zorgen maken over de toekomst.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jun 2009

Voorkeursalternatief

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juli 2009 gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.
27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jun 2009

Randweg Boekel in 2015 gereed

Wethouder Peter Ketelaars hoopt dat de randweg Boekel in 2015 gereed is. Het Boekel college heeft zich vorige week over een voorkeursvariant uitgesproken. De commissie grondzaken buigt zich op woensdag 1 juli aanstaande over de milieueffectrapportage (mer) en de voorkeursvariant. Op donderdag 16 juli is de gemeenteraad aan zet. Het definitieve tracé wordt pas in februari 2010 vastgesteld.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Jun 2009

Alternatief 2A voorkeursvariant Randweg Boekel

Alternatief 2A is het meest geschikte tracé voor de randweg Boekel. In een milieueffectrapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken. Alternatief 2A blijkt het meest milieuvriendelijke alternatief en wordt door het college als voorkeursalternatief aan de gemeenteraad voorgedragen.
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 12 Jun 2009

Besprekingsverslag bewonersavond tracéstudie randweg Boekel

Notulen

Project   MER studie Randweg
Betreft    Besprekingsverslag Bewonersavond Tracéstudie Randweg Boekel d.d. 2 april 2009
Datum    6 april 2009
Plaats     Nia Domo, Boekel

Aanwezig  Peter Ketelaars                 Gemeente Boekel
                 Marc van der Leest           Gemeente Boekel
                 Jos Korsten                       Provincie Noord-Brabant
                 Ruud Vermeulen                Megaborn
                 Henk van de Langemheen  Megaborn
                 Dimitri van Veen                Megaborn

Circa 140 belangstellenden

Wethouder Ketelaars heet alle aanwezigen welkom en opent de bewonersavond. Hij legt uit
wat de rolverdeling is tussen Provincie (opdrachtgever van de studie naar de randweg),
Gemeente Boekel en Megaborn en benadrukt het informatieve karakter van de avond.

 

24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Apr 2009

Akkoord met provincie over randweg Boekel

De gemeente Boekel en de provincie hebben donderdagmorgen een overeenkomst getekend voor de start van een tracéstudie voor een randweg westelijk om het dorp.
24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Apr 2009

Tracéstudie randweg Boekel bewonersavond


Tracéstudie  Randweg Boekel
Bewonersavond 2 april 2009

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Boekel
Megaborn Traffic Development B.V.


Programma
• Opening
• Procedurele toelichting
• Resultaten MER
• Vragen
• Afsluiting

22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Apr 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>