Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Gemeenteberichten Milieueffectrapport tracéstudie

De gemeenteraad van Boekel heeft op 16 juli 2009 het Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld.

311 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Sep 2009

Raad stelt voorkeurstracé Randweg in februari vast

BOEKEL - De Boekelse gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel. Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om variant 2A als voorkeursalternatief vast te stellen, maar de fracties willen voor zichzelf en omwonenden meer inzicht in de consequenties van zowel variant2A als 2B voor milieu en mens. De eis is opgenomen in een aangepast voorstel tot vaststelling van de milieueffectrapportage voor de randweg dat unaniem door de raad aangenomen is.

113 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jul 2009

Boekel wil buurten sparen bij Randweg

Boekel gaat bij de plannen voor de Randweg extra aandacht schenken aan het behoud van de buurten. Bovendien wordt niet alleen variant 2A ter inzage gelegd. Ook variant 2B wordt uitgewerkt en komt ter inzage voor de inwoners.

262 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jul 2009

Nog geen raadsbesluit over tracé Randweg Boekel

De Boekelse gemeenteraad wil pas in februari een besluit nemen over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel.
159 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jul 2009

Politieke twijfel over tracé randweg Boekel

De Boekelse politiek twijfelt nog over het tracé van de randweg. Dat bleek woensdag 1 juli tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. Voorafgaand aan de vergadering leken de leden het nog met het door het college aangewezen voorkeursalternatief eens te zijn, maar na het horen van bezwaarmakers ontstond er twijfel over de keuze.
297 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Onderzoek Randweg: Minder verkeer in het centrum heeft een prijs.

BOEKEL - Een Randweg om Boekel leidt tot minder doorgaand verkeer in het centrum en een aantasting van natuur en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Tijdens een informatieavond over de tracéstudie Randweg Boekel zijn de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken die in het kader van de milieueffectrapportage uitgevoerd zijn. Drie randwegvarianten zijn beoordeeld op de aspecten verkeer en vervoer, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en financiën.
271 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Memo Gemeente Boekel aan gemeenteraad

In de commissie Grondgebiedszaken van 1 juli 2009 is de milieueffectrapportage Tracéstudie Randweg Boekel behandeld. Middels deze memo willen wij naar aanleiding van de discussie in de commissie aanvullende informatie geven over de te volgen procedure, de keuze van een voorkeursalternatief en onze redenen waarom we het van belang vinden dat het milieueffect-rapport in de raadsvergadering van 16 juli aanstaande wordt vastgesteld.

261 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jul 2009

Nog geen keus voor tracé randweg

BOEKEL - Het is nog niet zeker of de randweg ten westen van Boekel precies komt op de plek, zoals burgemeester en wethouders van Boekel graag willen.
339 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Jul 2009

Emotionele schade wordt niet vergoed

Wethouder Peter Ketelaars: "We willen het zorgvuldig doen."

260 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

Gedupeerden randweg voelen zich machteloos

Getroffenen Randweg laken gang van zaken. 'Dit is overvaltechniek'
2074 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

Details van de randweg Boekel zorgen voor veel nieuwe vragen.

Bewoners bezorgt maar gemeente kan nog weinig antwoorden.
326 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jun 2009

Veel onrust bij betrokkenen over Randweg


BOEKEL - Tijdens een drukbezochte inloopavond over de nieuwe randweg ten westen van Boekel, gisteravond, bleek dat bij de 'getroffenen' zeer veel vragen leven.
308 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jun 2009

Veel vragen over randweg Boekel

BOEKEL - "Nou, da's duidelijk, mijn huis wordt twee ton minder waard en het is maar de vraag wat ik daarvan terugzie." Tijdens de inloopavond over de randweg die ten westen van Boekel moet komen, donderdagavond, bleek dat veel, heel veel mensen zich grote zorgen maken over de toekomst.
326 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jun 2009

Voorkeursalternatief

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juli 2009 gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.
337 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jun 2009

Randweg Boekel in 2015 gereed

Wethouder Peter Ketelaars hoopt dat de randweg Boekel in 2015 gereed is. Het Boekel college heeft zich vorige week over een voorkeursvariant uitgesproken. De commissie grondzaken buigt zich op woensdag 1 juli aanstaande over de milieueffectrapportage (mer) en de voorkeursvariant. Op donderdag 16 juli is de gemeenteraad aan zet. Het definitieve tracé wordt pas in februari 2010 vastgesteld.
335 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Jun 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>