Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Agendapunt vergadering commissie: Gemeentewerken

Gemeente_Boekel.jpg

Agendapunt vergadering commissie:

Gemeentewerken

 

VERGADERING COMMISSIE:

d.d. 25 november 2002

 

AGENDAPUNT:

10

 

ONDERWERP:

Verkeersmodel, technische rapportage

 

Conceptbesluit

1. In overleg treden met provincie en regiogemeenten over conclusies.

2. Offerte aanvragen bij 3 verkeerskundige bureau's naar een tracé studie randweg.

3. Betreffende de tracéstudie een raadsbrede cie inplannen.

 

 

Inleiding

De raad heeft in februari 2002 krediet beschikbaar gesteld voor een parkeeronderzoek en verkeersmodel voor de gemeente Boekel. Het parkeeronderzoek is in mei afgerond en wordt als input gebruikt voor de herinrichting van het centrum.

Het verkeersmodel is een langer proces. Hierbij wordt het gebruik van het gehele wegennet in beeld gebracht. Daarmee kunnen dan gefundeerde uitspraken worden gedaan m.b.t. sluipverkeer, bereikbaarheid en gewenste verkeersmaatregelen. Ook de toekomst van de doorgaande weg (N605) komt daarbij aan de orde. In de commissie gemeentewerken van 2 september en 14 oktober is de voortgang van het verkeersmodel besproken. Daarmee is bestuurlijk richting gegeven aan de uit te werken varianten.

Bijgaand wordt het eindproduct van het verkeersmodel aan u voorgelegd. Middels dit advies adviseren wij u over de vervolgstappen die aan de hand van deze rapportage moeten worden genomen.

 

Problematiek

Bij het opstellen van het verkeersmodel zijn de volgende problemen geconstateerd. Huidige situatie

• In de rapportage is deze situatie opgenomen als afbeelding 9 op bladzijde 17.

• Het verkeer maakt goed gebruik van de hoofdwegen.

• Sluipverkeer komt beperkt voor.

• Er is vee! doorgaand verkeer op de hoofdwegen. In noord-zuid richting is dit ± 50 % in oost-west richting is dit ± 30 %.

• In het doorgaande verkeer zit veel vrachtverkeer. Dit verkeer geeft overlast in verblijfsomgeving.

 

Toekomstige situatie (2015)

• In de rapportage is deze situatie opgenomen als afbeelding 10 op bladzijde 21. (2015 variant 0) De 0 staat hier voor een situatie zonder aanpassingen van het wegennet.

• Substantiële groei van het verkeer. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door autonome groei maar wordt mede veroorzaakt door ontwikkelingen bovenregionaal. De groei varieert van 20 % tot 50% op de doorgaande routes.

• De rotonde op de Kerkstraat loopt vol. In spitsuren zijn wachtrijen van meer dan 200 m normaal.

• De oversteekbaarheid van de hoofdroutes is slecht.

• Het langzaam verkeer zal zich niet veilig voelen op de hoofdroutes.

• Toename van sluipverkeer in verblijfsgebieden.

 

Dit betreft de situatie indien we niets doen aan het wegennet. Zoals eerder al gesteld is dit in feite geen optie. Op de hoofdroutes heeft een dusdanige groei van het verkeer plaats dat van leefbaarheid eigenlijk geen sprake meer is. In de tabel op bladzijde 24 van bijgaande rapportage is dat aangegeven. In feite worden de problemen in Boekel, en dan met name de problemen in 2015, veroorzaakt door het doorgaande verkeer. De vraag die we ons moeten stellen is of we dat doorgaande verkeer wel willen. Door de provincie zijn alle wegen in Boekel geclassificeerd als erftoegangswegen. In principe zitten daar geen doorgaande verkeersstromen op.

 

Oplossingen

Omdat we constateren dat niets doen geen optie is hebben we gekeken naar oplossingen. Daarvoor zijn de volgende varianten in beeld gebracht, (bladzijde 23 rapportage)

■ Variant 1 3/4 Randweg

Bij deze variant wordt gekozen voor een randweg met een goede doorstroming. Voor het overige worden in deze variant geen aanpassingen aangebracht.

■ Variant 2 Duurzaam Veilig

Bij deze variant wordt het Boekelse wegennet compleet duurzaam veilig ingericht. Dit is overeenkomstig de wens van de provincie, in de provinciale wegencategorisering is immers aangegeven dat Boekel geen wegen kent met een regionale functie. Alle wegen zijn erftoegangswegen. In Boekel betekent dit 30 km voor de wegen binnen de kom en 60 km voor de wegen buiten de kom. Achterliggende gedachte hierbij is dat door de 30/60 inrichting het doorgaande verkeer naar de provinciale wegen wordt gedwongen.

■ Variant 3 Combinatie

Dit is een combinatie van beide varianten. Er wordt gekozen voor een sobere 60 km inrichting buiten de kom om het doorgaande verkeer te weren. Verder wordt een sobere 30 km inrichting binnen de kom ingebracht om het verkeer ook daadwerkelijk op de randweg te krijgen.

Het blijkt dat met de gekozen varianten geen acceptabel resultaat in de kern wordt verkregen. Bij alle varianten stijgt de verkeersdruk in de kom sterk.

 

Dit is het moment waarop terugkoppeling naar de cie gemeentewerken heeft plaatsgevonden. Bij de behandeling op 14 oktober is geconcludeerd het probleem meer bovenregionaal te bekijken en aldus naar oplossingen te zoeken. Dat is gebeurd maar ook dat blijkt lastig. Veel doorgaand verkeer heeft een redelijk lokaal karakter. Uden -> Gemert en Veghel -> St Anthonis. Dit verkeer laat zich nauwelijks verschuiven naar het provinciaal hoofdwegennet. Uit variant 2 blijkt dat dit verkeer, ook bij een 30/60 inrichting, nog steeds gebruik zal maken van het Boekelse wegennet.

 

Aldus is verder gekeken naar de randweg oplossing met meer maatregelen in de kom om het verkeer ook daadwerketijk op de randweg te krijgen. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de zogenoemde plusvarianten. Hierbij zijn op de volgende punten extra verkeersremmende maatregelen ingebracht:

o Komentree Julianastraat en Erpseweg

o Kennedystraat - St Agathaplein (naar stringente 30 km)

o Kerkstraat noord

o Boekel zuid-west (aanvullend op de nu genomen maatregelen)

 

Hiermee komen wij tot de volgende plusvarianten: (blz 26 rapportage)

■ Plusvariant 4a 14 Randweg

Hierbij wordt een westelijke randweg aangelegd. Deze krijgt een 60 km/uur inrichting met een behoorlijk profiel om ook het vrachtverkeer af te kunnen vangen. Omdat dit slechts een 14 randweg is zullen in de oost-west richting problemen ontstaan. Dit zit dan met name in de Kerkstraat noord, Wilhelminastraat, Waterval en Peelstraat.

■ Plusvariant 4b 3A Randweg

Om de problemen van variant 4a te kunnen ondervangen is de randweg nu ook noord­oostelijk doorgetrokken.

 

Het blijkt dat met variant 4b binnen de kom een verkeersbeeld wordt verkregen wat voldoet aan het wensbeeld. Deze variant heeft echter ook nadelen. Doordat rondom Boekel een wegennet wordt aangelegd met een redelijke doorstroming zal dit meer regionaal verkeer aantrekken.

 

Kosten

Op dit moment zijn de kosten van de diverse varianten nog niet doorgerekend. Op basis van de verkeersmodellen is dat ook niet mogelijk. Daarvoor zal eerst een ontwerp op hoofdlijnen bekend moeten zijn met een tracé van een eventuele randweg.

Om toch nu al een afweging tussen de varianten te kunnen maken is een doorrekening op hoofdlijnen gemaakt. Let wel, deze is alleen bruikbaar als afwegingsinstrument voor de varianten. De kostenvergelijking is niet bruikbaar voor budgettering. Als afzonderlijke bijlage is de notitie 'Kostenvergelijking varianten op hoofdlijnen' opgenomen. In de varianten is geen rekening gehouden met saneringswerkzaamheden aan woningen of verhardingen. Onderstaande tabel geeft de conclusies.

 

Aanlegkosten I

Variant 1

3.400.000-

Variant 2

1.200.000,--

Variant 3

3.000.000,-

Variant 4a

3.500.000»

Variant 4b

4.300.000,-

 

Kostendekking

De kostenopzet is zeer globaal en geeft geen basis voor budgettering.

Om toch iets te kunnen zeggen van de haalbaarheid van de plannen is gekeken naar mogelijke kostendragers. Deze zijn zeer divers. Onderstaand zijn deze kort aangegeven.

1. Overdracht N605

In het kader van de overdracht van de N605 is onderzoek gedaan naar de bijdrage van de provincie indien de gemeente de weg overneemt. Het afkoopbedrag is daarin middels meerdere varianten berekend. Uitgaande van een complete reconstructie van het bestaande wegvak loopt dit op tot ± 6.500.000,". We moeten ons daarbij dan wel realiseren dat het onderhoud ook voor rekening van de gemeente komt. (jaarlijks ± € 90.000,--) In de loop van 2003 zullen wij een advies hierover aan u voorleggen.

2. Subsidiering geluidsreductie

Door het ministerie van VROM worden de woningen aan de N605 gesaneerd i.v.m. verkeerslawaai. Op dit moment resteren de woningen met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A) nog. Het ministerie heeft voor deze woningen het liefst tevens een aanpak aan de bron. Het omleggen van verkeersstromen is zeker een bronmaatregel. Indien de verkeersafname leidt tot een reductie van meer dan 3 dB(A) -wat overeenkomt met een verkeersafname van 50 %- is een subsidie tot maximaal € 8.170,- per woning mogelijk. Aan de N605 liggen 131 woningen die daarvoor in aanmerking komen. Aldus loopt het maximale subsidiebedrag op tot ± € 1.000.000,- Deze middelen mogen dan alleen worden ingezet voor maatregelen op het bestaande tracé, bijvoorbeeld de rotondes op de komgrenzen. Overigens heeft het ministerie van VROM aangegeven dat indien de raad voor de zomer van 2003 geen besluit neemt zij overgaan tot gevelmaatregelen en de aanbieding vervalt

3. Duurzaam veilig fase 2

Duurzaam veilig fase 2 is een vervolg op fase 1 (30 km en 60 km zones). Binnen de 2e fase zal middels een regionale aanpak projecten worden gedefinieerd die voor subsidie in aanmerking komen. Gezien de regionale effecten iijkt een randweg daarin op zijn plaats. Aldus kan het project randweg worden aangemeld en worden bekeken of subsidie mogelijk is.

 

4. Grondbedrijf

Bij grondverkoop wordt een bedrag van €11,34 per m2 gestort in het fonds bovenwijks. Een randweg met rotondes is aan te merken als een bovenwijkse voorziening. Bij het huidig uitgifteprogramma wordt tot 2010 voor € 1,600.000,- in het fonds bovenwijks gestort.

 

Vervolgtraject

Wij menen dat het bovenstaande onvoldoende basis geeft voor een besluit. Wel wordt aangegeven dat de aanleg van een randweg de enige oplossing voor lange termijn is. Aldus stellen wij het volgende vervolgtraject voor:

a. Overleg met provincie en regio aangaande de conclusies.

b. Offerte aanvraag voor het opstellen van een tracéstudie randweg Boekel

 

Conclusie

De uitgewerkte plusvariant maakt duidelijk dat het mogelijk is de de verkeersdruk binnen Boekel te beďnvloeden Daartoe zullen maatregelen binnen de kom en buiten de kom moeten worden uitgevoerd. De kosten zullen omvangrijk zijn. Nadeel van de plusvarianten is de verkeersaantrekkende werking bovenregionaal. Deze conclusie zal worden ingebracht in de / GebiedsGerichteAanpak van de verkeersproblematiek (GGA) en daarin worden besproken met de buurgemeenten. Daarin is Gemert niet vertegenwoordigd maar in het kader van de overdracht van de N605 heeft overleg met Gemert plaats.

 

Advies

Resumerend komen wij tot het advies als weergegeven bij het conceptbesluit te weten:

1. In overleg treden met provincie en regiogemeenten over conclusies.

2. Offerte aanvragen bij 3 verkeerskundige bureau*s naar een tracé studie randweg.

3. betreffende de tracéstudie een raadsbrede cie inplannen.

 

Advies commissie

De gemeenteraad verzoekt uw commissie om met betrekking tot dit onderwerp een advies uit te brengen.

 

 

Boekel, 12-11-2002


 

0 Reacties
Posted on 25 Nov 2002 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij