Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Boekel-Venhorst Duurzaam

Milieustichting  Boekel-Venhorst duurzaam

 

Geacht College,

 

Milieu Stichting BVDuurzaam is in beginsel niet tegen een randweg rond Boekel. De verkeersintensiteit neemt nog steeds toe en veroorzaakt overlast door lawaai, stank en luchtvervuiling. Vermindering van verkeer in de kern van Boekel is daarom noodzakelijk .
Echter naar onze mening kan de aanleg van een randweg rond Boekel niet los gezien worden van de positionering van de N605 als gebiedsontsluitende weg. Wij delen hierin niet de mening van Gemeente en Provincie dat hier de oplossing gezocht moet worden voor het in goede banen leiden van de verkeersstromen.
De N605 kan namelijk nooit een volwaardige 80 km weg worden omdat deze beschikbaar moet blijven voor langzaam verkeer en er veel zijwegen en tientallen uitritten naar aanliggende panden en akkers liggen. Het aanleggen van parallelwegen is geen haalbare optie. Het concept duurzaam veilig zal hier dus niet te realiseren zijn.
Ook moet men zich realiseren dat de randweg Boekel samen met de reconstructie van N605 tot 80 km weg een aanzuigende werking op het verkeer zal hebben. Dit heeft weer grote gevolgen voor alle aan- en omwonenden aan de N605 die gebruik moeten maken van opritten. Ook brengt dit een verslechtering van het leefklimaat voor aanwonenden met zich mee door verkeerslawaai en uitlaatgassen.
Voor BV Duurzaam is een juiste oplossing van de verkeersproblematiek in de kom van Boekel alleen mogelijk met de verwezenlijking van een noord-oostelijke randweg tegelijkertijd en in combinatie met een westelijke randweg.
Tevens zou verkeer vanuit Gemeente Gemert via Middenpeelweg richting A 50 geleid moeten worden. Vanuit Boekel zou via het Goor een aansluiting op A50 gerealiseerd kunnen worden.

BVDuurzaam heeft tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep de volgende zienswijzen ingebracht:

Par. 2.2 Waarom een randweg Boekel?
In deze paragraaf wordt teveel de nadruk gelegd - en verder ook in de gehele startnotitie - op de verkeershinder op de N605, de noord-zuid verbinding door Boekel.
Er wordt te weinig aandacht besteedt aan de problemen van het doorgaande verkeer op de oost-west verbinding, te weten Donkstraat, Rutger van Herpenstraat, Agathaplein, Kennedystraat en Erpseweg (binnen de kom).
Tekenend voor deze ondergeschikte benadering is de kaartbijlage 3, waarop de Rutger van Herpenstraat zelfs in het geheel niet is te bekennen!

Par. 2.4.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten.
Wij vragen ons af of een studie naar een randweg Boekel wel goed kan worden uitgevoerd met behulp van verkeerstellingen uit 2004. Bovendien vragen wij ons af wat de betekenis is van de opmerking in de voorlaatste alinea op pag. 11, dat de verkeersintensiteiten uit de basissituatie zijn vergeleken met de telgegevens uit 2004 van de gemeente Boekel. Waaruit bestaan dan de verkeersintensiteiten uit de basissituatie, hoe zijn die vastgesteld?
Bij de laatste alinea op die pagina kan de vraag worden gesteld wat de praktische effecten zijn van de inrichting van een 60 km/h-weg. Als hiervoor wordt gekeken naar de onlangs heringerichte Boekelseweg in Erp, dan zijn die effecten nihil, omdat geen effectieve snelheidsverlaging wordt bereikt door de getroffen maatregelen en er ook geen enkele belemmering is opgeworpen voor het vrachtverkeer.
Tenslotte de opmerking dat niet is aangegeven welke maatregelen worden voorgesteld in de kom, dus op de wegen Donkstraat, Rutger van Herpenstraat, Agathaplein, Kennedystraat en Erpseweg (ged. binnen de kom).

Par. 2.4.2. Gemeentelijk beleid.
Gesteld wordt dat de wegen in de kom (Kerkstraat, Kennedystraat en Rutger van Herpenstraat) een verkeersintensiteit moeten krijgen die de max. intensiteit van 6.000 mvt. per etmaal zo dicht mogelijk benadert. Welke bandbreedte wordt hierbij gehanteerd? Wat is de strekking van de opmerking dat genoemd getal een waarde is die in vergelijkbare situaties in vergelijkbare gemeenten gehanteerd wordt? Waarom wordt dat getal daar gehanteerd? Is dat getal gebaseerd op onderzoek, op landelijke kengetallen of op willekeur?

Par. 3.1. Verkeersafwikkeling.
Gesteld wordt dat zich in Boekel geen structurele problemen op kruispuntniveau voordoen.
Dat is niet helemaal juist. De bevoorrading van winkels in de Kerkstraat-noord en Kerkstraat-zuid, waarbij geladen en gelost wordt vanaf de rijbaan, leidt meerdere malen tot filevorming rond de rotonde bij de kerk. Gevolg daarvan is dat het verkeer uit en naar alle richtingen stil komt te staan (dat is inherent aan een rotonde).

Par. 3.4.2. pag. 24.
De benaming Strijbosch Kranerijt is misleidend, omdat dit een Handelse benaming is. Het gebied staat in Boekel bekend als de bossen van de Bezuidenhout. De crossbaan is daar illegaal aanwezig.

Par. 3.4.3. cultuurhistorische waarden.
Het gebied met oude bossen van de Pelgrimsweg etc. valt buiten de waardenkaart fig. 3.7 en valt buiten de gemeentegrens (gemeente Gemert).

Par. 3.4.4. archeologie.
De genoemde archeologische monumenten liggen niet in de gemeente Boekel, maar in Gemert. Opvallend is dat figuur 3.8 een veel ruimer gebied toont dan alle andere figuren. Waarom? Uniformiteit in kaartbeelden en zeker in begrenzing van het onderzoeksgebied is aan te bevelen.

Par. 3.6.5. Recreatie.
Hotel De Beurs bestaat niet meer.

 

Hoogachtend

 

Milieustichting Boekel-Venhorst Duurzaam.
Voorzitter
Jeanne Stoks

 

 

0 Reacties
Posted on 09 Oct 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij