Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Commissie Grondgebiedzaken

Gemeente_Boekel.jpg

Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 26 november 2008 om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Aanwezig:       Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (voorzitter)

Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)

 

De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP)

De heer J.G.S.M. Oerlemans (DOP)

De heer C.F.M. Meulenmeesters (CDA)

Mevrouw G.W.A. van Mensvoort-Penninx (CDA)

De heer H.A.J. Willems (GBV)

Mevrouw A.J.M. Timmers-Opheij (GBV)

De heer P.H.L. Verbruggen (BW)

De heer F.G.M.A. van Duijnhoven (BW)

 

Tevens aanwezig:

                        De heer P.C.M. Ketelaars (wethouder)

                        Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)

           

Afwezig:

                        De heer P.J.A. Donkers (BW)

                                              

1.       Opening

De vz opent de vergadering en zij heet iedereen van harte welkom.

 

2.       Vaststelling agenda.

Vz      stelt voor om het later ingebrachte commissievoorstel inzake Centrum Oost te behandelen als agendapunt 4 en zij stelt voor om agendapunt 7 de notitie van DOP te verplaatsen naar agendapunt 5. De overige agendapunten zullen daarna in de voorgestelde volgorde behandeld worden. De vz geeft tevens aan dat zij als commissielid de notitie van DOP wil behandelen en de heer Cornelissen zal haar tijdens de behandeling van dit agendapunt als voorzitter vervangen. De commissieleden kunnen met deze wijzigingen van de agenda instemmen.

 

3.       Spreekrecht voor burgers.

De heer Leenders woont aan de Volkelseweg en hij spreekt namens 31 aanwonende van de Volkelseweg en Molenstraat. Zij hebben een zienswijze ingediend t.a.v. startnotitie randweg. Door de verwachte forse toename van het verkeer en de voorgestelde inrichting van de N605, zoals de vele afritten en het verbod voor langzaam rijdend verkeer, is de N605 geen gebiedsontsluitende weg meer. Op termijn is er een parallelweg gepland aan de westzijde van de N605. De heer Leenders vraagt zich af hoe deze weg qua ruimte te regelen is. De N605 loopt ook door het woon-werk landschap Uden-Boekel. De bebouwing rond de Volkelseweg zal verder worden uitgebreid en de heer Leenders verzoekt de gemeente om de Volkelseweg ook mee te nemen in de MER-rapportage. Hij verzoekt de raad om niet alleen naar het gebied te kijken waar de toekomstige randweg komt, maar om te kijken naar het gehele gebied van de N605 van Gemert tot Uden. Hij pleit ervoor dat de N605 weg moet van de Volkelseweg.

 

7      Raadsvoorstel inzake richtlijnen commissie MER en ingediende zienswijzen op de startnotitie Randweg.

DOP  geeft aan dat er een aantal indieners van zienswijzen zijn die buiten het zoekgebied wonen van de randweg. Deze indieners zijn dermate serieus bezorgd dat zij de wethouder vraagt, voordat dit agendapunt verder behandeld wordt, of de commissie hier een advies over kan geven.

CDA  is blij met de vele reacties, want dit getuigt dat de komst van de randweg leeft onder de inwoners. Zij blijft bezorgd over de N605, het landbouwverkeer wat wordt geweerd van de randweg en de bereikbaarheid van het buitengebied. Zij vindt het belangrijk dat er een goede bereikbaarheid is vanuit Boekel naar de A50, A73. Aangezien meerdere gemeenten op dit moment bezig zijn met hun infrastructuur, vindt zij het belangrijk dat Boekel samen met de andere gemeenten een gezamenlijk plan maakt.

GBV  constateert dat veel zienswijzen zijn meegenomen in de richtlijnen van de commissie MER, maar niet alle zienswijzen zijn verwerkt in de richtlijnen. Zij vraagt of het zoekgebied vast is, omdat er veel indieners van zienswijzen buiten het zoekgebied wonen. Zij vraagt of landbouwverkeer niet is toegestaan op een gebiedsontsluitende weg of wordt de voorkeur gegeven aan een N605 zonder landbouwverkeer. Zij stelt voor om het landbouwverkeer in de beginfase van de randweg wel toe te laten en in een latere fase, als parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen zijn aangelegd, kan het landbouwverkeer een andere route kiezen. Zij ziet graag de N605 uitgevoerd als één wegtype van Volkel tot Gemert. Zij vraagt of de gestelde eisen aan parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen verplicht zijn. Zij vraagt of mensen, zowel binnen als buiten het zoekgebied van de randweg, die geluidsoverlast hebben van de weg, geluidswerende maatregelen kunnen treffen of kunnen zij planschade indienen. Welke maatregelen kunnen er worden getroffen indien de luchtkwaliteit afneemt. De volgende zin in het raadsvoorstel is niet compleet en zij wil graag de volledige zin “Op termijn worden de erven via parallelstructuur aan de achterzijde, zodat de erfaansluitingen op de N605 kunnen vervallen. Verder vraagt zij of de parallelweg één- of tweezijdig is. Zij vraagt of de commissie de notulen van de klankbordgroep en de project en stuurgroep kan ontvangen, alsmede de namen van de leden van de project- en de stuurgroep.

BW    verzoekt om een goede communicatie naar de indieners van de zienswijzen. Zij vindt een goede ontwikkeling van het landbouwgebied belangrijk. Zij heeft ook andere varianten onderzocht van de randweg, maar hier komt zij op een later tijdstip op terug. Zij vraagt of de kosten van een parallelweg naast de randweg zijn meegenomen in het budget.

DOP  heeft geen reactie gehad van de andere fracties of de gebieden buiten het zoekgebied ook nu behandeld worden. Zij vindt de gestelde criteria voor de MER rapportage voldoende. Zij vraagt of de MER gaat onderzoeken of de N605, nu meerdere gemeenten een randweg in ontwikkeling hebben, een gebiedsontsluitende weg is, of dat de N605 een doorgaande weg wordt van Helmond naar de A50. Wat doet de MER met het onderzoek. 

Wethouder Ketelaars reageert dat met dit voorstel enkel de richtlijnen worden vastgesteld en niet wat er onderzocht moet worden. Het zoekgebied is wel vastgelegd en binnen dit gebied zal de randweg ontwikkel worden. Dit betekent niet dat de overige verkeerssituaties buiten beschouwing worden gelaten. De N605 is een gebiedsontsluitende weg, maar deze weg mag niet leiden tot een verkeerstoename. De kosten van de parallelwegen worden meegenomen in de totale investeringen en omdat het een gebiedsontsluitende weg betreft, investeert de provincie. Zodra er een kruising is met een Boekelse weg, dan betaalt de gemeente de helft van de kruising of rotonde en voor een aansluiting moet de gemeente een derde deel betalen. Op de randweg wil men het landbouwverkeer weren, omdat de weg anders geen gebiedsontsluitende weg meer is. Er zal wel voldoende parallelstructuur voor het landbouwverkeer ontwikkeld moeten worden.

DOP  geeft aan dat volgens de startnotitie een deel van de N605 ook bij het zoekgebied van de randweg hoort. In 2009 zal begonnen worden met de reconstructie van de N605 en zij vraagt zich af wat er met het deel van de N605 gebeurt wat er in het zoekgebied van de randweg ligt.

GBV  vraagt nogmaals of enkel burgers die aan de randweg wonen geluidswerende maatregelen kunnen treffen of kunnen ook burgers die buiten het zoekgebied wonen geluidswerende maatregelen treffen.

Wethouder Ketelaars reageert dat de N605 een provinciale weg is en de provincie geeft in januari 2009 uitsluitsel over het plan van aanpak van de reconstructie van de bestaande weg. Het plan van aanpak zal in januari aan de commissie worden voorgelegd. De provincie geeft voor 15 maart uitsluitsel of de bomen gekapt kunnen worden. Er zal niet met de werkzaamheden worden begonnen, voordat de raad het antwoord van de provincie heeft ontvangen. De provincie zal een notitie sturen over hun visie inzake de aanpak van de randweg, waarbij het doel is om de bestaande structuur zoveel mogelijk aan te houden. Indien het bestemmingsplan verandert, kunnen mensen planschade indienen. Of burgers buiten het zoekgebied planschade kunnen indienen, hangt af van de tracékeuze. De commissie MER moet nog uitsluitsel geven over de lucht- en geluidkwaliteit. Zodra de klankbordcommissie overleg heeft gehad, zullen de notulen aan de commissie en de direct belanghebbenden toegestuurd worden. De leden van de stuurgroep bestaan uit de wethouder, ambtenaren van de provincie, projectleiding vanuit de gemeente, waaronder de sectordirecteur en de ambtelijk medewerker verkeer, ondersteund door Megaborn.

DOP  vraagt of de raad inspraak heeft in de plannen van de provincie en zij vraagt of de betrokkenen de plannen kunnen inzien en zij vraagt of de betrokkenen zich tegen de plannen kunnen verweren.

Wethouder Ketelaars reageert dat de N605 een gebiedsontsluitende weg is. In de nieuwe randwegstructuur zal een ideaalbeeld worden gecreëerd, maar dit ideaalbeeld kan voorlopig niet gerealiseerd worden in de overige gedeelten van de N605. Indien een woning dicht tegen de N605 staat, dan zou de gemeente dit huis aan kunnen kopen.

DOP  vraagt nogmaals of het reconstructieplan van de provincie aan de raad wordt voorgelegd.

Wethouder Ketelaars reageert dat het wegdeksaneringsplan reeds is vastgesteld door de raad en dit plan ligt nu ter uitvoering. Het kappen van de bomen was een uitvloeisel van het plan. De weg is een provinciale weg, waarin de provincie kapvergunning heeft aangevraagd om de weg te kunnen verbreden. De weg wordt aangelegd op provinciale grond en de weg wordt door de provincie gerealiseerd binnen het bestemmingsplan. De gemeente heeft hier geen sturing in.

Vz      vult aan dat de N605 een reconstructie behoefde op het gebied van geluidssanering, hier is de ombouw van de N605 tot een gebiedsontsluitende weg aan toegevoegd en dat gegeven is besproken met de aanwonende, maar dit is niet besproken met de raad. Zij vraagt of het provinciale besluit om de N605 aan te wijzen tot een gebiedsontsluitende weg in het kader van de duurzaam veiligheid aan te vechten is.

Wethouder Ketelaars verwacht niet dat dit provinciaal besluit aan te vechten is, maar de wethouder

*         zegt toe de besluitvormingsprocedure van de wegverbreding en de sanering inzichtelijk maken voor de commissieleden.

De commissie kan zich vinden in het voorstel van het college en de commissie kan instemmen met het toevoegen van de aanvullingen van de richtlijnen van de commissie MER aan de startnotitie. De vraag blijft nog open wat de positie is van de N605 in relatie tot eerder provinciaal beleid en het amendement dat in juli 2008 is ingediend m.b.t. het zoekgebied. Dit raadsvoorstel zal niet als hamerstuk worden behandeld in de raadsvergadering.

 

12   Rondvraag.

De heer Verbruggen vraagt of de uitrit bij de sporthal een uitrit of een weg is.

De heer Oerlemans heeft in de krant gelezen dat Boekel blij zou zijn met een randweg in Erp. Zij vraagt de wethouder of Boekel inderdaad blij is en zij vraagt of Boekel richting Veghel hierover moet reageren.

Wethouder Ketelaars reageert dat er bij de sportvelden voor de duidelijkheid een bord zal worden geplaatst. Het betreft een inrit. Tijdens een regionaal overleg zal de infrastructuur besproken worden. Boekel bepaalt zelf of zij blij is met een randweg in Erp en Veghel heeft toegezegd om een randweg in Erp met Boekel te bespreken. Op dit moment is Boekel verder gevorderd met de structuur dan Veghel en Veghel zal zich aan Boekel moeten aanpassen. Zij verwacht geen forse verkeerstoenames.

 

De vz sluit de vergadering om 22.50 uur.

 

Nr.

Toezegging

Wie

Wanneer

Voortgang

1.

De wethouder zegt toe schriftelijk in te gaan op de risicoverdeling zoals neergelegd in de contracten van het bouwheerschap van de randweg.

Wethouder Ketelaars

11 jun. 2008

Risicoverdeling is beantwoord per memo.

2.

De wethouder zegt toe dat de notulen van de klankbordgroep, van de randweg, aan de raad worden gestuurd.

Wethouder Ketelaars

11 jun. 2008

Zodra er een overleg van de klankbordgroep heeft plaatsgevonden, zullen de notulen verspreid worden.

3.

De wethouder zegt toe voor de raad schriftelijk antwoord te geven of de ambtelijke uren van de gemeente betaald worden door de provincie, in het kader van de startnotitie tracéstudie randweg Boekel.

Wethouder

Ketelaars

11 jun. 2008

Beantwoord per memo.

4.

Wethouder Ketelaars zegt toe terug te komen op de aanpak van de N605 in het zoekgebied in het kader van de startnotitie tracéstudie randweg Boekel.

Wethouder Ketelaars

11 jun.2008

Beantwoord per memo.

8.

Wethouder Ketelaars zegt toe voor de raadvergadering een overzicht van de kosten te geven die voortvloeien uit de 1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied 2005.

Wethouder Ketelaars

10 sep. 2008

 

9.

De wethouder zegt toe de besluitvormingsprocedure van de wegverbreding en de sanering van de N605 inzichtelijk maken voor de commissieleden.

Wethouder Ketelaars

26 nov. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEDIENDE WIJZIGINGSVOORSTELLEN OP DE ONTWERP-NOTULEN

VAN DE COMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN 26 november 2008

 

 Het volledige rapport is te vinden op WWW.BOEKEL.NL

 

0 Reacties
Posted on 26 Nov 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij