Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Onderzoek Randweg: Minder verkeer in het centrum heeft een prijs.

gemerts_nieuwsblad.jpg

Onderzoek Randweg: minder verkeer in het centrum heeft een prijs


BOEKEL - Een Randweg om Boekei leidt tot minder doorgaand verkeer in het centrum en een aantasting van natuur en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Tijdens een informatieavond over de tracéstudie Randweg Boekei zijn de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken die in het kader van de milieueffectrapportage uitgevoerd zijn. Drie randwegvarianten zijn beoordeeld op de aspecten verkeer en vervoer, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en financiën.

 

 De onderzoekresultaten verkeersafwikkeling (A0+= referentiealternatief)

Door Marcel Bosmans


Alternatief 1 opteert voor zo min mogelijk ruimtebeslag door net buiten de bebouwde kom bestaande wegen (Zandhoek/Neerbroek) te volgen. Alternatief 2a gaat uit van een volledig nieuw tracé iets verder van het dorp en alternatief 2b behelst een nieuwe weg, op grotere afstand van de kern. De meeste woningen moeten wijken als alternatief 1 wordt gerealiseerd. Deze variant doorsnijdt ook de meeste agrarische bouwblokken. Varianten 2A en 2B doorsnijden de meeste landbouw-kavels. Alternatief 2A scoort het beste op het onderdeel verkeer en vervoer.
De drie Randwegvarianten zijn vergeleken met het zogenaamde referentie-alternatief. Het referentiealternatief gaat uit van de situatie in 2020 zonder randweg. Het doorgaande verkeer zou dan gebruik blijven maken van de bestaande (maar ondertussen omgebouwde en bredere) provinciale weg N605. In de referentiesituatie is de maximumsnelheid in het centrum van Boekel 50 kilometer per uur en op de Erpseweg en Statenweg maximaal 60 kilometer per uur. Ook wordt er vanuit gegaan dat gebiedsontsluitende wegen ten oosten van Volkel en ten oosten van Uden, de Noord-Om bij Gemert, de omlegging bij Keidonk en de verbreding van de provinciale weg N279 langs de Zuid Willemsvaart zijn gerealiseerd.
De onderzoekers concluderen dat de aanleg van een Randweg in combinatie met een 30 km/zone in de kom voor een halvering van het verkeer zorgt, op zowel de noord-zuid route (Uden-Boekel-Gemert) als de oost-west route (Venhorst-Boekel-Erp). Het percentage doorgaand verkeer op de noord-zuid¬route neemt af van 30-40 naar 0-5 procent en op de oost-westroute van 30-35 tot 0-12 procent. Als gevolg van de Randweg zou ook de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaam¬heid verbeteren.
De verwachting is dat het totale verkeer de komende jaren toeneemt. De aanleg van de Randweg leidt tot minder verkeersdrukte op de Julianastraat en Kerkstraat-Zuid. De Volkelseweg en de Gemertseweg krijgen in de toekomst meer verkeer te verwerken, maar de drukte op de Volkseweg neemt wat minder toe in geval van een Randweg. Een Randweg zorgt wel voor meer verkeer op de Gemertsweg. Op de Erpsweg wordt het alleen drukker als de keuze op variant 2B valt. Alternatief 2A scoort het beste op het onderdeel verkeer en vervoer: het meeste verkeer via de randweg en het minste via de kom.
Bij alle randwegvarianten neemt de geluidsbelasting af. Waar het de invloed op bodem en water betreft scoren alle randwegalternatieven licht negatief. In het zoekgebied zijn geen wijstgronden aangetroffen. Valt de keuze op variant 1 of 2A dan kunnen de meeste potentiële verontreiniginglocaties worden gesaneerd.

Alternatief 2B scoort negatief op de natuur, omdat het tracé tien bomenlanen, twee struweelvogelgebieden en één waterpotentiegebied doorsnijdt. Alternatief 2B krijgt de kwalificatie 'licht negatief', omdat de variant acht bomenlanen, één struweelvogelgebied en één waterpotentiegebied doorkruist. Alternatief 1 wordt als 'neutraal' beoordeeld, omdat één waterpotentiegebied wordt doorsneden. Alle randwegalternatieven hebben een negatieve invloed op cultuurhistorische waarden. Randweg 1 tast de buurtschappen Zandhoek/Kiesbeemd en Neerbroek ernstig aan, 2A brengt schade toe aan Zandhoek/Kiesbeemd,
De meeste woningen moeten wijken als alternatief 1 wordt gerealiseerd: het tracé doorsnijdt elf percelen met de be¬stemming wonen, tegen twee en nul voor 2A en 2B.
De eerste variant doorkruist bovendien dertien agrarische bouwblokken. Varianten 2A en 2B doen het met respectievelijk drie en één stukken beter, maar doorsnijden wel vijftien landbouwkavels. Acht meer dan variant 1.
De beoogde Randweg heeft een gebiedsontsluitende functie. Landbouwvoertuigen en (brom)fietsers mogen niet op de 80km-weg rijden maar moeten gebruik gaan maken van parallelwegen en/of fietspaden. Er komen geen directe erfaansluitingen op de Randweg. Aan de noord- en zuidzijde van Boekei (aan het begin en einde van de Randweg) en ter hoogte van de Erpseweg (midden) zijn rotondes voorzien. Een rotonde biedt volgens de plannenmakers meer veiligheid, een korte wachttijd en lagere beheerskosten dan een kruispunt met verkeerslichten. De overige kruisende wegen worden óf afgesloten, óf ontsloten via parallelwegen óf via een tunnel onder de Randweg doorgeleid. Verkeer van en naar bedrijventerrein De Vlonder is in variant 1 aangewezen op een parallelweg tussen Neerbroek en de rotonde
aan de Erpseweg en in varianten 2A en 2B op een parallelweg langs de Burgtse Loop tussen het kruispunt De Vlonder/Neerbroek en de rotonde Erpse-weg.
De milieueffectrapportage (inclusief het meest milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief) wordt op 16 juli door de gemeenteraad vastgesteld en ligt na de zomervakantie zes weken ter inzage. De commissie MER voorziet de rapportage van een toetsingsadvies. De gemeenteraad neemt in februari 2010 een definitief besluit over het tracé. Daarna kan er gestart worden met de planologische procedure. De projectkosten, naar schatting 20 tot 30 miljoen, worden vrijwel volledig gedragen door de provincie. De gemeente betaalt alléén mee aan de rotondes.

Meer onderzoeksresultaten(met kaarten,   schema's en tabellen) op de website www.gemertsnieuwsblad. nl.

 

 

0 Reacties
Posted on 07 Jul 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij