Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N605

gemeenteberichten.jpgGEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN "N605 -RANDWEG BOEKEL"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni 2017 het bestemmingsplan 'N605 - Randweg Boekel' gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij is geen exploitatieplan vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boekel gaan een Randweg aan de westzijde van Boekel aanleggen. Door de aanleg van deze weg verbeteren onder andere de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern Boekel.

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de gronden waarop de randweg en de bijbehorende voorzieningen worden aangelegd. Daarnaast zijn de gronden waarop de verbinding tussen de straten Leurke en Mutshoek wordt aangelegd onderdeel van het plangebied. Ook de gronden waarop de ontsluiting van bedrijventerrein De Vlonder op de randweg wordt aangelegd, behoren tot het plangebied. Dit plangebied is gelegen ten westen van de bebouwde kom van Boekel. Het sluit ten zuiden en ten noorden van de kern aan op de bestaande N605.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp. Voor een volledig overzicht van deze wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de nota van zienswijzen.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken, tot en met 23 augustus 2017, tijdens de reguliere openingstijden voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via:

-  www.boekel.nl/randweg (pdf bestanden) Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan "N605 -Randweg Boekel" naar voren hebben ge­bracht, alsmede

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpbestem­mingsplan naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmings­plan,

kunnen van 13 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 beroep instellen bij de Af­deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "N605 - Randweg Boekel" is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Boekel, 11 juli 2017


Bron: Boekels weekblad

0 Reacties
Posted on 11 Jul 2017 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij