Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
openbare vergadering commissie Gemeentewerken

Gemeente_Boekel.jpg

Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Gemeentewerken d.d. 25 november 2002, aanvang 19.30 uur

 

Aanwezig

Voorzitter Secretaris Leden

de heer M.J.C.G. Corneiissen

de heer A. de Jager

mevrouw Heunks (DOP)

de heer Oerlemans (DOP)

de heer Pennings (Werknemersbeiang)

de heer Jacobs (Werknemersbeiang)

de heer Meulenmeesters (CDA)

de heer van Haandel (GB Venhorst)

de heer van Dooren ( GB Venhorst)

de heer Arts (BW)

de heer Verbruggen (BW)

 

 

Wethouder de heer van Rooij, wethouder CDA

 

Verslaglegging :: mevrouw K. Peper

 

Spreekrecht      : De heer Van Duinhoven

 

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

 

2. Vaststellen agenda.

De voorzitter stelt voor agendapunt 4 naar voren te halen, ledereen gaat hiermee akkoord.

 

4.Spreekrecht voor burgers

Dhr. van Duinhoven spreekt namens alle bewoners van het appartement aan het St. Agathaplein. Zij zijn het allen niet eens met een eventuele weg voor het appartement langs. Hier is door de gemeente bij aankoop van hun appartement nooit over gesproken. Tevens pleit dhr. van Duinhoven voor voldoende parkeerplaats bij de appartementen, elders parkeren wordt gevaarlijk geacht i.v.m. de jeugd.

Dhr. van Duinhoven heeft ook voorstellen m.b.t. (de nog aan te leggen) verkeersremmers op het plein; hiertoe overhandigt hij dhr. de Jager een schets.

Mw. Bos vraagt of er vanavond ook wordt gesproken over de rondweg. Zij wil graag dat er een uitspraak gedaan wordt over de huizen die i.v.m. die weg nog geïsoleerd dienen te worden.

 

3. Programma van eisen St. Agathaplein (Gezamenlijk agendapunt met de leden van de

commissie VROM).

Dhr. Meulenmeesters: vindt dat de regie in handen van de gemeente moet blijven. Het verkeer op het plein wel remmen, nog niet weren. Hij wii graag verduidelijking over het dekkingsplan. Lep op goede groenaanplant, zorg voor voldoende parkeergelegenheid, eventueel een parkeerroute aanleggen. Dhr, v. Haandel: wil weten of er kosten verbonden zijn aan het aanvragen van offertes. Dhr, de Jager: er zijn in dit stadium geen kosten aan verbonden.

Dhr, v. Haandel: wii een concreet programma van eisen, vraagt waarom de ontwerpers alle vrijheid krijgen.

Dhr, de Jager: om zo meerdere ideeën boven tafel te krijgen

Dhr, v. Haandei: wil weten hoe er met Ceres gelden omgegaan wordt. Stelt voor een plan te maken zonder Ceres gelden, of eventueel alleen deze gelden te gebruiken voor de afwerking. Tevens vindt hij het te vroeg om nu al burgers te horen. Het was hem niet bekend dat het geld dat vrijkomt uit de N605 gebruikt gaat worden voor deze plannen. Stelt voor dit geld te gebruiken voor eventueel knelpunten die zich gaan voordoen in deze weg. Tevens stelt hij voor het plein te gebruiken voor kort parkeren, niet lang parkeren. Hij stelt: 1e prioriteit voor het plein moet zijn de voetgangers, 2e parkeren en 3e verkeersaders.

Dhr. Arts: in Boekel wordt te snel en te veel geld uitgegeven, het plein moet blijven zoals het is met minimale aanpassingen.

Dhr. Oerlemans: vraagt waarom er niet aan regionale aannemers is gedacht.

Dhr, de Jager: omdat de grote landelijke bedrijven alle disciplines onder 1 dak hebben.

Dhr. Oerlemans: vindt dat de regie in handen van de gemeente moet blijven. Stelt voor het design en

construct plan los te koppelen. Is het hierom niet eens met het huidige programma van eisen. Er

moeten nog criteria gesteld worden waarom een aannemer het werk gegund wordt. Vraagt tevens

duidelijkheid over aansprakelijkheidsverzekering, het onderhoud de komende tien jaar, herbeplanting

en bodemverontreiniging.

Stelt voor het plein verkeersluw te maken, de 1e vijf jaar kan het verkeersprobleem toch niet totaal aangepakt worden. Wel lang parkeren op het plein maar wel zo min mogelijk i.v.m. de verblijfsfunctie van het piein.

) Dhr. Oerlemans: is het er mee eens om design en construct te splitsen, en wil ook Ceres gelden

uitgeven aan afwerking van het plein.

Dhr. Jacobs: de gemeente moet de regie in handen houden, wil het vrachtverkeer ontmoedigen, parkeergelegenheid is zeer belangrijk, zeker voor de winkeliers. Stelt voor eerst concrete plannen te maken over hoe de weg gaat lopen, daarna pas invulling te geven aan het plein. Zijn fractie vindt dat er gekozen moet worden voor de minimale variant en men zich niet blind moet staren op Ceres gelden.

Dhr. Penninqs: stelt dat er duidelijkheid moet komen over hoe één en ander te bekostigen, waar de weg moet komen en hoe het plein een verblijfsfunctie kan krijgen. Let tevens op de ondernemers, het is belangrijk een goed winkelbestand te houden in Boekel en zorg dat er geluisterd word naar de mensen die een appartement hebben gekocht. Hij geeft aan dat het plein in 1e instantie gebruikt moet worden voor parkeren, verblijven is niet het belangrijkste. Maak gebruik van Ceres gelden als dat kan. Mevr. Heunks: gebruik Ceres gelden voor het verfraaien van het plein, stelt: 1e prioriteit voor het plein moet zijn de voetgangers, 2e parkeren en 3e verkeersaders. Zorg dat er goed om wordt gegaan mét materiaal- kleurkeuze, om zo toch een bepaald dorpskarakter te creëren. Dhr, de Jager: (gaat in op een aantal en vragen opmerkingen). De regie blijft in handen van de gemeente. Partijen kunnen twijfelen over omvangrijke plannen als deze, daarom is voor deze procedure gekozen, nl. inspraak met burgers. De parkeerroute is altijd nuttig, maar heeft pas een goede functie in grote steden. Er wordt onderkend dat het plein heringericht dient te worden, waar voorheen nooit een post voor in de begroting is geweest. ' Het plan is om geldt dat vrijkomt uit de N605 te gebruiken voor het plein.

Hij verwacht dat er vier plannen komen, met daarop 1 of 2 varianten wat betreft de bestrating, meubilair enz.

Het tijdsaspect speelt een rol, volgend jaar worden de appartementen opgeleverd, dan moet het plein toch enigszins klaar zijn, Ceres subsidies kunnen erg belangrijk zijn voor het realiseren van de plannen, deze gelden kunnen niet worden gebruikt voor bijv. de bestrating. In de goedkope variant neemt de kans op Ceres subsidies af.

Neem als aandachtspunt mee dat de gemeente de regie in handen blijft houden, maar dat de aannemers wel creatief moeten blijven in het opstellen van de plannen.

Het loskoppelen van de aspecten design en construct kan in principe. Wel moet onderkend worden dat de animo onder de deelnemende bedrijven dan af zal nemen omdat de vrijblijvende opstelling van de gemeente groter wordt terwijl de bedrijven fors moeten investeren om een aanbieding te doen. In zijn algemeenheid geldt dat door de bedrijven een bedrag te geven, bijv. € 5.000,00 voor het doen van de aanbieding, er minder (morele) claims in de toekomst bij de gemeente gelegd kunnen worden. Dhr, v. Rooii: houdt rekening bij het bepalen van de ligging van de weg, er moet de komende jaren nog rekening gehouden worden met een grote verkeersstroom. Er moet niet de illusie zijn dat met deze plannen de verkeersstroom veranderd kan worden. Er wordt wel op korte termijn met andere gemeenten gepraat over de huidige verkeersstroom. Het blijkt dat het parkeren toch als belangrijkste functie van het plein gezien wordt, daarin moet de verblijfsfunctie ingepast zien te worden. Dhr. Cornelissen vraagt om een advies over het loskoppelen van design en constructie. De commissie is voor het loskoppelen, behalve dhr. Arts van BW, hij is het niet eens met de plannen

en onthoudt zich derhalve van stemming Dhr. Cornelissen: vat samen:

• Advies: design en construct los koppelen; voor het constructieve gedeelte kan nog een alternatieve weg ingeslagen worden;

• vragen aan projectgroep om een voorstel te doen over het verloop van de weg op het plein;

• tevens vragen om duidelijkheid te geven in wat de belangrijkste functie van het plein gaat worden. Dhr, de Jager: er zullen vier bedrijven benaderd gaan worden om voor € 5000,00 een schetsontwerp te maken, een uitleg over hoe het budget wordt gegarandeerd en wat het betekent om dit plan uit te voeren.

 

5. Vaststellen verslag vergadering d.d. 14 oktober 2002.

Dhr, van Haandel: bedoelde bij punt 11 dat er door het lange gras bepaalde objecten onzichtbaar worden voor weggebruikers, wat weer gevaarlijk kan zijn bij bijv. uitwijken. Dhr. Cornelissen: vraagt of de vorm van het vorige verslag de goedkeuring kan wegdragen. Alle leden vinden het prettig een kort en krachtig, maar wel duidelijk verslag te krijgen.

 

6. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

7. Discussiestuk begraafplaatsverordening.

Dhr. Meuienmeesters: punt 1: wil graag de urnengraven in de buurt van het strooiveld zien. Punt 2: vraagt of het samen begraven al na 10 jaar mag. Punt 4: mensen binnen bepaalde lijnen vrijheid geven omtrent de afdekstenen. Geeft aan dat de voorwaarden voor de strook grond rondom het kruis goed beschreven dienen te worden. Punt 5: akkoord, honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Tevens vraagt hij of er meerdere personen boven elkaar begraven kunnen worden.

Dhr, van Haandel: is het eens met punt 1, maar vraagt zich wat de consequenties zijn t.a.v. de kosten. Punt 2: ook akkoord, vraagt welken kosten hieraan zijn verbonden en op wie die verhaald worden. Punt 3: wordt nu gedoogd, moet regel worden. Punt 4: maak goede regels, maar laat de familie zo veel mogelijk vrij. Punt 5: akkoord. Punt 6: vraagt hoe de gemeente eigenaar kan worden van de grafsteen, als de nabestaanden deze betalen. Punt 7: akkoord.

Dhr. Verbruqgen: punt 1: akkoord. Punt 2: ziet ook graag de tijd verkort naar 10 jaar. Punt 3: akkoord. Punt 4 akkoord. Punt 5: akkoord, honden toegestaan mits aangelijnd. Punt 6: zie vraag dhr. van Haandel. Punt 7: akkoord.

Dhr. Qerlemans: Punt 4: hij is voorstander van het creëren van ruimte, geef ruime interpretatie aan graf inrichting, stelt voor niks af te spreken over wat er gebeurd rondom de grafsteen, laat mensen daarin vrij.

Dhr. Jacobs: Punt 2: wil graag uitleg over 20 jaar, dit kan ook korter. Punt 6: zelfde vraag als dhr. van Haandel. De rest van de punten mee eens.

Dhr, van Rooij: beantwoord enkele vragen: er zal gekeken worden of de urnengraven dicht in buurt van het strooiveld gelokaliseerd kunnen worden. Honden aangelijnd spreekt voor zich. Er moet onderzoek plaats vinden naar het boven elkaar begraven van meerdere personen. In de volgende vergadering komt hier een antwoord op. De graf- en extrakosten moeten in kaart gebracht worden en wordt in de volgende vergadering verduidelijkt. Er schijnt een gerechtelijke uitspraak te zijn omtrent eigendom van een grafsteen, ook hierover in de volgende vergadering meer duidelijkheid. Duidelijk moet zijn dat de gemeente er geen voorkeur aan geeft eigenaar te zijn van de grafstenen, dit moet iets van de nabestaanden zijn.

Dhr, de Jager: men mag niet binnen tien jaar herbegraven, dan heeft men zich aan bepaalde regels te houden, na tien jaar wordt dit aanzienlijk makkelijker. Het is niet de bedoeling van de gemeente om eigenaar te zijn van grafstenen, maar bij eventueel ruimen van graven dekt de gemeente zich hiermee in voor eventuele schadeclaims.

 

8. Toelichting op het beheer van de landschapselementen Staatsbosbeheer.

Dhr. Cornelissen vraagt dit mee te nemen als opmerking.

Dhr. van Rooij geeft een korte toelichting op het landschapselement Staatsbosbeheer.

 

9. Voorbereidingskrediet fietspad Boekel-Venhorst.

Dhr. Cornelissen: het plan wordt voorgelegd aan adviesbureau Advin.

Dhr. Me uien meesters: de schade door boomwortels moet duidelijker omschreven worden, er moeten onderhoudsgaranties gegeven worden voor 20 jaar. Tevens moet er gekeken worden of het huidige

asfalt teerhoudend is, zo ja, wordt het kostenplaatje een stuk groter. Hij pleit ervoor dat de planning die nu gemaakt is goed gevolgd wordt.

Dhr, van Haandel: hij ziet liever dat er een volgende keer eerst bepaalde dingen worden afgesproken en niet pas nadat het al aan een adviesbureau is gegeven. Dus in het vervolg wil hij eerder helder hebben wat de te volgen procedure is. Verder is hij het eens met dhr. Meulenmeester wat betreft milieu aspecten. Hij wïi helderheid over garantie, levensduur enz en hoopt dat dit in de conceptplannen goed tot uiting komt.

Dhr. Verbrugqen: heeft een aantal zaken omtrent asfalt en betuum opgevraagd en overhandigt dit aan dhr. de Jager. Hij pleit voor asfalt, aangezien dit goedkoper is en langer meegaat. Tevens merkt hij op dat er een soort "laag" is die het asfalt tegen de wortels kan beschermen. Dhr. Oerlemans: vraagt welke opdracht Advin op dit moment heeft. Geeft aan dat beton en asfalt te hergebruiken zijn. Hij geeft aan dat er in ieder geval vlug onderhoud aan het fietspad moet gebeuren, omdat ze anders schadeclaims tegemoet kunnen zien.

Dhr. Jacobs: geeft aan dat er in het verleden is afgesproken geen opdrachten meer te verstrekken zonder dat er goed over gesproken is, hetgeen nu niet gebeurd is. Vraagt tevens of Advin een opdracht heeft gekregen voor één deel van het fietspad over voor het gehele fietspad. Hij is pertinent tegen het rooien van bomen langs het fietspad. Hij geeft ook aan dat het fietspad te laag ligt, dat daarom de wortels het pad vernielen.

Dhr de Jager: geeft antwoord op vragen: Advin heeft opdracht gekregen voor het hele fietspad, er worden 2 varianten bekeken, 1 met asfalt, 1 met beton waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Dhr. Verbrugqen: vraagt waarom de aanbesteding al is gedaan.

Dhr, de Rooii: dit is gedaan om alles op tijd af te hebben. Wat de precieze opdracht en plannen zijn staat beschreven op pag. 3 onder planning en oplossingen.

Dhr. Oerlemans: vindt het stuitend dat er wordt gezegd dat Advin goedkoper ïs. Tevens vraagt hij waarom pas in week 4 het definitieve bestek wordt bepaald, waarom dit niet sneller kan. Tevens geeft hij aan dat men goedkoper uit is als het laatste stuk ook in asfalt wordt gelegd. Dhr, van Haandel: geeft als suggestie dat het 2e stuk fietspad, wat in Venhorst ligt, niet te vernieuwen, maar daar goed onderhoud aan te plegen. Tevens vraagt hij wat het volgende moment is waarin de commissie iets over de aanbesteding en uitvoering kan zeggen, en wanneer de raad een uitspraak moet doen.

Dhr, van Rooii: medio januari moet er een keuze gemaakt worden wat betreft de soort verharding, daarvoor moet er uitgewerkt worden wat precies de opdracht naar Advin toe moet worden. Dhr, van Haandel: geeft aan dat hij twee weken te kort vindt om te discussiëren over deze punten. Dhr, van Rooii: geeft aan dat als de tijd te kort is, deze wel verlengd kan worden.

 

10. Verkeersmodel

Dhr. van Houwelingen van BVA geeft toelichting op het verkeersmodel. Hierna er is mogelijkheid tot het stellen van vragen aan dhr. van Houwelingen.

Dhr. MeuIenmeesters: vraagt wat voor een weg de randweg zou gaan worden. Dhr, van Houwelingen: dat is nog niet geheel duidelijk, wel moet het een 60 of 80 km weg worden met evt. vrij liggende fietspaden, de fietsers laten fietsen door de kern behoort tot de mogelijkheden. De weg zou 6 tot 7 meter breed worden.

Dhr, van Haandel: zou graag uitvoering van variant 3 zien. Merkt op dat in zijn stukken het Noordoostelijke deel van de randweg ontbreekt.

Dhr, van Houwelingen: het getoonde plaatje heeft betrekking op variant 4B, er is in de stukken variant 1, 2 en 4B laten zien.

Dhr. Oerlemans: vraagt of het mogelijk is het in de toekomst uit te geven bedrijventerrein te combineren met de randweg, men hoeft dan niet over Neerbroek, Wat betreft de richting Molenstraat, oppert hij dat men deze gelijktijdig zou kunnen gebruiken voor plan de Lage Schoens. Dhr, van Houwelingen: geeft aan dat dit wel kan, maar dat men dan dezelfde effecten kan verwachten als in de nu getoonde modellen.

Dhr. Verbruggen: vraagt hoeveel mensen er van Boekel zelf en hoeveel mensen er van buiten Boekel

weggebruikers zijn. Geeft aan dat hij de weg verder weg wil laten lopen, i.v.m. de kosten.

Dhr, van Houwelingen: 50% van de weggebruikers is doorgaand, 50% is uit Boekel. Door de weg

verder te gaan leggen, bereik je minder effect, mensen willen niet te ver omrijden.

Dhr. Jacobs: geeft aan dat er ook gekeken moet worden naar wat er in de regio gaande is, dat

bepaald ook een deel de verkeersstroom.

Dhr, van Houwelingen: geeft aan dat daar naar gekeken is voor zover bekend is, en dat er wel degelijk rekening mee gehouden is.

Dhr, van Haandei: vraagt waarom dhr. van Houwelingen een paar maanden geleden tijdens een

presentatie minder enthousiast was als nu.

Dhr, van Houwelinaen: aeeft aan dat bij vorige pogingen is gepoogd met minder maatregelen hetzelfde te bereiken, wat zeer moeilijk was. Nu met meer maatregelen blijft het moeilijk, maar is hij wel positiever.

De voorzitter dankt dhr. van Houwelingen voor zijn presentatie en uitleg. Het conceptbesluit wordt besproken op punt 1, 2 en 3.

Dhr. Meuienmeesters: Punt 1: altijd doen, over de N605 moet goed over worden nagedacht. Punt 2: nog een jaar mee wachten, eerst lopende zaken afhandelen.

Dhr, van Haandel: Punt 1: akkoord, punt 2: nog niet, punt 3: deze studie niet te lang uitstellen. Hij geeft tevens aan dat het jammer is dat het geen haalbare kaart is de randweg te betrekken met Vlonder west.

Dhr. Verbruggen: punt 1: goede zaak, punt 2: laat dit even rusten, punt 3: wachten tot andere plannen goed gerealiseerd zijn en we van omliggende gemeenten meer weten. Dhr. Oerlemans: Punt 1: akkoord, punt 2: hij is het niet eens met zijn voorgangers, met weinig middelen kun je toch een studie maken, als is het maar om er van te leren watje niet moet doen. Punt 3: niet doen zonder goed onderbouwd stuk van deskundigen. Hij geeft tevens aan dat hij procedureel graag had gezien dat er een raming van het voorbereidingskrediet was geweest met daarin aangegeven wat de gedachten van het collega is over de mogelijke bureaus die ze in zouden willen schakelen.

i Dhr. Jacobs: geeft aan dat hij niet nu al een discussie wil gaan voeren, wil eerst de reactie van

omliggende gemeenten afwachten.

Dhr. Cornelissen: vat samen: punt 1 :moet gebeuren, punt 2: is nog niet aan de orde, punt 3: nog niet aan de orde, eerst onderbouwde reacties van deskundige afwachten.

 

11. Rondvraag.

Dhr, van Haandel: vraagt hoe het zit met de geluidsreductie omtrent N605 en of er met de bewoners over gecommuniceerd is.

Dhr, van Rooii: op pag. 4 staat het antwoord, 2 subsidiëring geluidsreductie. Er is nog steeds contact gaande met de bewoners. Er wordt nu afgesproken dat als er voor de zomer van 2003 nog niks bekend is, de bewoners de toezegging krijgen dat hun huizen geïsoleerd worden. Dhr Jacobs: geeft aan dat er klachten komen over parkeren bij Boekels ??, er staat een container, hij vraagt of dit zo mag.

Dhr, van Rooii: geeft aan dat hij dit laat onderzoeken.

Dhr. Me uien meester: merkt nog op dat het traject van het isoleren van de huizen goed gevolgd moet blijven worden.

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.15uur.

 

Aldus vastgesteld d.d. 20 januari 2003. De commissie

 

De secretaris,                           De voorzitter,

A.J. de Jager                           M.J.C.G. Cornelissen

0 Reacties
Posted on 25 Nov 2002 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij