Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Agendapunt vergadering gemeenteraad

 Gemeente_Boekel.jpg

 

Agendapunt vergadering gemeenteraad

 

 

RAADSVERGADERING:

 

d.d. 03 juli 2008

 

 

AGENDAPUNT:

 

     

 

ONDERWERP:

 

Startnotitie tracéstudie Randweg Boekel

Conceptbesluit

1.    Vaststellen van Startnotitie Randweg Boekel

2.    Startnotitie vanaf week 34 gedurende 6 weken ter inzage leggen en dit publiceren in de lokale krant

3.    Startnotitie toezenden aan de Cmer (Commissie m.e.r.) voor goedkeuring en adviesrichtlijnen MER


Op 18 mei 2007 is door het college besloten om ter voorbereiding van de aanleg van een randweg een m.e.r.-procedure op te starten. Op 03 april 2008 is de overeenkomst ondertekend tussen onze gemeente en de provincie Noord-Brabant om de m.e.r.-procedure te doorlopen en uiteindelijk te komen tot de realisatie van de Randweg. De eerste fase in de m.e.r.-procedure vormt het opstellen van een startnotitie. In de ter inzage liggende stukken treft u de startnotitie aan.

 

Problematiek en oplossingen

Al jaren neemt de verkeersdruk in de kom van Boekel toe. Het gevolg hiervan is dat de omvang van de negatieve effecten van de weg op zijn omgeving toeneemt. Te noemen zijn de toename van verkeersonveilige situaties, de verslechterde oversteekbaarheid, de toename van de geluids- en trillingsoverlast en de toename van de luchtvervuiling. Deze negatieve effecten zijn beschreven in de in 2007 opgestelde verkeersstudie (Tauw, 2007). Als er niets aan de verkeersbelasting in het centrum wordt gedaan zullen de verkeersintensiteiten toenemen tot circa 12.000 motorvoertuigen/etmaal en zal de leefbaarheid afnemen. Om dit te voorkomen is door ons college in samenwerking met de provincie Noord-Brabant besloten alternatieven voor een Randweg om Boekel in een milieu-effect-rapportage te onderzoeken.

 

Om de knelpunten binnen de bebouwde kom van Boekel op te lossen worden 2 tracé alternatieven onderzocht die voortkomen uit de eerdere verkeersstudie en voldoende oplossend vermogen hebben. Het gaat hierbij om:

 1. Alternatief 1: een korte westelijke randweg over bestaande infrastructuur met een maximum snelheid van 80 km/uur;
 2. Alternatief 2: een langere westelijke randweg over een nieuw tracé met een maximum snelheid van 80 km/uur.

 

Het zoekgebied van deze 2 tracé alternatieven is in de startnotitie op pagina 34, figuur 4.1. weergegeven. In de startnotitie worden nog geen concrete tracés aangegeven, dit zal het uiteindelijk resultaat zijn van de m.e.r-studie.

 

Naast de 2 tracé alternatieven wordt binnen de m.e.r.-procedure nog een aantal andere alternatieven onderzocht. Dit betreffen de volgende alternatieven:

 

 1. Alternatief 0+. Dit is de referentiesituatie in 2020, waartegen de effecten van de tracé alternatieven worden afgezet. In dit alternatief is rekening gehouden met de autonome ontwikkelingen en is het centrumgebied als een 30 km/uur gebied ingericht, in deze variant wordt geen randweg gerealiseerd;
 2. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). Dit alternatief is wettelijk verplicht en wordt op basis van de onderzoeksresultaten tijdens het m.e.r.- proces bepaald. Het MMA is het alternatief dat de minste negatieve milieueffecten heeft. Uiteraard moet dit MMA een reëel alternatief zijn en dus ook de gestelde doelen behalen;
 3. Het voorkeursalternatief. Dit alternatief is een optimalisatie van het meest wenselijke tracé.

 

Een volledig oostelijke randweg wordt in de MER-procedure niet onderzocht. De reden hiervoor is de aanwezigheid van een groene hoofdstructuur aan de zuidoostzijde van Boekel. Aanleg van een randweg door dit gebied betekent te veel aantasting van deze groenstructuur. Het realiseren van een gedeeltelijke oostelijke randweg (in het noord-oosten) wordt binnen deze MER-studie niet meegenomen omdat het oplossend vermogen minimaal is. Het uitsluitend realiseren van deze verbinding zal ook geen onderdeel uitmaken van de provinciale hoofdstructuur.

 

Bij de verschillende tracéalternatieven zal nader gekeken worden naar het aantal en de wijze van aansluitingen op de bestaande wegen en wijken van de gemeente Boekel. Voor het optimaliseren van het doorgaande verkeer streeft de provincie Noord-Brabant naar het minimaliseren van het aantal aansluitingen. Er zullen in ieder geval aansluitingen komen op de bestaande provinciale weg N605 en er komen 1 of 2 tussenliggende aansluitingen om de ontsluiting van de lokale verkeersstructuur zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de Randweg. Gekeken zal worden op welke wijze het bedrijventerrein De Vlonder aangesloten moet worden op de nieuw te realiseren Randweg. Gedacht kan hierbij worden aan een directe aansluiting of een goede parallelvoorziening. In de m.e.r.-studie zal dit nader worden onderzocht.

 

De verschillende tracé varianten worden op diverse (wettelijke) aspecten beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. De volgende thema’s komen in de m.e.r.-studie aan de orde: verkeer en vervoer, ecologie, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en kosten. De verschillende aspecten per thema en de criteria staan beschreven in de startnotitie op pagina 41, tabel 5.1. (zie ter inzage liggende stukken).

 

Communicatie

De m.e.r.-procedure wordt uitgebreid gecommuniceerd met diverse belanghebbenden. Enerzijds is er een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Waterschap Aa en Maas, Stichting D’n Eik, Ondernemersvereniging Boekel, Milieustichting Boekel Venhorst Duurzaam en Veilig Verkeer Nederland. Twee vertegenwoordigers hebben gereageerd op de concept Startnotitie. De opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve Startnotitie (zie ter inzage liggende stukken). Daarnaast vindt er op 2 juni j.l. een informatieavond plaats voor de bewoners van de gemeente Boekel. Tijdens deze avond wordt de startnotitie toegelicht en wordt uitleg gegeven over de te doorlopen procedure. Zowel de klankbordgroep als de bewoners van de gemeente Boekel zullen tijdens het opstellen van de m.e.r.-studie op geregelde momenten worden geïnformeerd, tijdens bijeenkomsten of via de gemeentelijke website. Vanaf week 34 tot en met week 40 vindt de formele ter inzage legging plaats van de Startnotitie. Gedurende deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.

 

Belangrijk binnen de procedure vormt de rol van de commissie m.e.r. (Cmer). De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vervult sinds 1987 de rol als onafhankelijk adviseur bij m.e.r.’s voor projecten of plannen met belangrijke nadelige milieugevolgen en is door de overheid ingesteld. De belangrijkste kenmerken van de Commissie zijn onafhankelijkheid en deskundigheid. Om los van bestuurlijke verantwoordelijkheden en politieke afwegingen haar oordeel te kunnen geven is de Commissie geen onderdeel van de overheid maar een zelfstandige stichting.

 

Planning

Het totale traject vanaf initiatief tot en met realisatie kent de volgende stappen:

 1. regionaal besluit dat de N605 een gebiedsontsluitende weg is (2004)
 2. verkeersstudie noodzaak randweg (2007)
 3. tracéstudie/milieueffectrapportage opstellen
 4. doorlopen planologische procedure voor voorkeurstracé
 5. verwerven gronden voor de randweg
 6. opstellen definitief ontwerp voor Randweg
 7. opstellen bestek
 8. aanbesteding
 9. realisatie van Randweg

Dit voorstel betreft het opstarten van onderdeel 3, de tracéstudie/milieueffectrapportage. De detailplanning van onderdeel 3 is als volgt:

-       2 juni 2008, informatieavond bewoners en belanghebbenden

-       03 juli 2008, vaststelling door gemeenteraad Boekel van de startnotitie

-       week 28, toesturen van Startnotitie aan Commissie m.e.r.

-       week 34 tot en met week 40, ter inzage legging van Startnotitie

-       week 40 tot en met week 46, beoordelen en leveren advies door Commissie m.e.r.

-       februari 2009, vaststelling door gemeenteraad van Richtlijnen Commissie m.e.r.

-       december 2008 tot en met mei 2009, opstellen Milieueffectrapportage

-       juli 2009, vaststelling door gemeenteraad van Milieueffectrapportage

-       september – oktober 2009, inspraakprocedure Milieueffectrapportage

-       november –december 2009, toetsing Commissie m.e.r. van Milieueffectrapportage aan richtlijnen

-       februari 2010, vaststellen door gemeenteraad van tracé Randweg

 

Zodra het voorkeurstracé bekend is kan het planologische traject worden opgestart en de verdere stappen om uiteindelijk tot realisatie te komen.

 

Conclusie

De Startnotitie zoals deze voor u ter inzage ligt geeft aan welke alternatieven in de m.e.r.-procedure nader onderzocht zullen worden. De verschillende varianten worden beoordeeld en afgewogen om uiteindelijk een goede keuze te maken voor de gewenste Randweg. Binnen de procedure om te komen tot een vastgesteld tracé worden diverse betrokkenen en belanghebbenden benaderd en geïnformeerd en zal de commissie m.e.r. een advies uitbrengen over de uiteindelijke opgestelde Milieueffectrapportage. De Startnotitie vormt de formele start van de m.e.r.-procedure.

 

 


 

Boekel, 20 mei 2008

 

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,                de burgemeester,

 

Bijlage(n)

Ter inzage

Bijgevoegd

Startnotitie Tracéstudie Randweg Boekel (mei 2007)

Planning Tracéstudie Randweg Boekel

Verkeersstudie Randweg Boekel (Tauw)

     

 

0 Reacties
Posted on 03 Jul 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij