Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Tracéstudie Randweg

Gemeente_Boekel.jpg

Bron: www.boekel.nl

De Kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.

Het proces is gestart met het opstellen van een zogenaamde startnotitie. In deze startnotitie is beschreven in welk gebied gezocht wordt naar een tracé voor de nieuwe randweg, het zogenaamde zoekgebied. Daarnaast is beschreven welke aspecten onderzocht zullen worden in het Milieueffectrapport.

 

In juni 2008 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarin de startnotitie gepresenteerd en toegelicht is. De startnotitie heeft na de vakantieperiode zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode was er voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar zienswijze in te dienen.

De startnotitie is ook beoordeeld door de commissie MER, een onafhankelijk adviescommissie die toezicht houdt op de kwaliteit van milieueffectrapportages. Deze commissie heeft als aanvulling op de startnotitie een richtlijnenadvies gegeven voor het opstellen van het Milieueffectrapport. In december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het richtlijnenadvies en kon gestart worden met de uit te voeren onderzoeken en studies.

 

Vervolgens zijn de mogelijke tracés van de nieuwe randweg bepaald. In de milieueffect-rapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken op de onderzoeksaspecten die in de startnotitie en het richtlijnenadvies van de commissie MER zijn vastgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in de milieueffectrapportage een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) bepaald. Op basis van de milieueffectrapportage stelt de gemeenteraad een voorkeursalternatief vast.

 

Meest milieuvriendelijk alternatief

Als basis voor het meest milieuvriendelijke alternatief is planalternatief 2A gekozen, omdat dit planalternatief het minst negatief is voor het milieu (verkeer en vervoer, bodem en water, natuur, landschap en woon- en leefmilieu). In het meest milieuvriendelijke alternatief worden de overgebleven negatieve effecten van alternatief 2A op het milieu zo veel mogelijk voorkomen door aan aantal aanvullende maatregelen te treffen.

 

Eén van deze aanvullende maatregelen is extra aandacht voor het fietsverkeer ter hoogte van de aansluitingen van de toekomstige randweg op de bestaande N605. Het fietsverkeer moet ter plaatse van deze aansluitingen de toekomstige randweg oversteken. Bij de verdere uitwerking zal extra aandacht besteedt worden aan een verkeersveilige oplossing voor het fietsverkeer ter plaatse van deze aansluitingen. Bij de verdere uitwerking zal daarnaast ook extra aandacht zijn voor de ontsluiting van het bedrijventerrein De Vlonder.

Een andere belangrijke aanvullende maatregel is het toepassen van geluidsreducerend asfalt bij de aanleg van de toekomstige randweg.

 

Naast bovenstaande maatregelen worden ook aanvullende maatregelen getroffen om verstoring op het gebied van waterhuishouding en flora en fauna zo veel mogelijk te beperken. Hierbij wordt gedacht aan infiltratiegreppels en duikers. Het planten van nieuwe groenstructuren en beperking van het verlichtingsniveau zijn maatregelen die leiden tot herstel van de oriëntatieroutes van in het gebied aanwezige vleermuizen

Voorkeursalternatief
Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.

 

alternatief_1.jpgalternatief_2A.jpgalternatief_2B.jpg

De gemeenteraad heeft op 16 juli de milieueffectrapportage tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering is discussie gevoerd over de verschillende alternatieven. De gemeenteraad heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor één van de onderzochte alternatieven. Wel is duidelijk geworden dat alternatief 1 niet als een reëel alternatief gezien werd.

 

De gemeenteraad ziet alternatief 2a, alternatief 2b of een combinatie van alternatief 2a en 2b als mogelijke tracé’s voor de toekomstige randweg. Zij willen hun definitieve tracékeuze, die in februari 2010 genomen zal worden, bepalen op basis van de zienswijzen van betrokkenen en belanghebbenden en het advies van de commissie MER. De commissie MER is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de vastgestelde milieueffectrapportage tracéstudie Randweg Boekel zal beoordelen.

Vervolgtraject
De milieueffectrapportage zal vanaf donderdag 3 september t/m woensdag 14 oktober ter inzage liggen. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze op de milieueffectrapportage indienen.

Alternatief 2a is reeds begin juni verder uitgedetailleerd tot een technisch ontwerp op basis waarvan duidelijk is welke kadastrale percelen doorsneden worden.

Om de belanghebbenden van alternatief 2b ook in de gelegenheid te stellen hun belangen naar voren te brengen is besloten om ook alternatief 2b verder uit te detailleren tot een technisch ontwerp op basis waarvan duidelijk is welke percelen door alternatief 2b door-sneden worden. De ontwerpen van zowel alternatief 2a als 2b zijn hieronder te downloaden.

 

De opgestelde milieueffectrapportage zal ook beoordeeld worden door de commissie MER. Zij geven een advies over de volledigheid en kwaliteit van de milieueffectrapportage en kijken daarbij ook naar de ingediende zienswijzen en adviezen.

 

Op basis van de opgestelde milieueffectrapportage, de ingediende zienswijzen en het advies van de commissie MER zal de gemeenteraad in februari 2010 het definitieve tracé vaststellen.

 

0 Reacties
Posted on 01 Oct 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij