Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Memo Gemeente Boekel aan gemeenteraad

Gemeente_Boekel.jpg

 

MEMO

Aan        : Gemeenteraad

Van        : College van Burgemeester en Wethouders

Betreft    : Behandeling MER tracéstudie randweg in de raadsvergadering van 16 juli

Datum    : 6 juli 2009

 

 

In de commissie Grondgebiedszaken van 1 juli 2009 is de milieueffectrapportage Tracéstudie Randweg Boekel behandeld. Middels deze memo willen wij naar aanleiding van de discussie in de commissie aanvullende informatie geven over de te volgen procedure, de keuze van een voorkeursalternatief en onze redenen waarom we het van belang vinden dat het milieueffectrapport in de raadsvergadering van 16 juli aanstaande wordt vastgesteld.

 

Procedure

In het conceptraadsbesluit vragen wij u om het milieueffectrapport vast te stellen en alternatief 2a met een aantal aandachtspunten vast te stellen als voorkeursalternatief. Na vaststelling van het milieueffectrapport zal het rapport vanaf week 37 gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden zodat eenieder de gelegenheid krijgt zijn of haar zienswijzen op het milieueffectrapport in te dienen. In overleg met de provincie is geadviseerd direct een voorkeur uit te spreken voor alternatief 2a. Wij achten dit wenselijk om zodoende zo helder mogelijk te kunnen communiceren. Het is echter niet verplicht om nu een voorkeur uit te spreken. Het is mogelijk om nu het milieueffectrapport in procedure te brengen en pas in februari 2010 een voorkeursalternatief vast te leggen.

 

Het milieueffectrapport wordt met zienswijzen tevens aan de commissie MER voorgelegd. De commissie MER is een onafhankelijke commissie die zal beoordelen of de inhoud en de kwaliteit van het opgestelde milieueffectrapport voldoende is om een besluit te kunnen nemen tot aanleg van een Randweg en het voorkeursalternatief te bepalen. De commissie MER neemt  in haar oordeel dus ook de ingekomen zienswijzen mee.

 

Om gelijkwaardige inspraakreacties te verkrijgen op de alternatieven 2a en 2b is het van belang dat het detailniveau waarop de alternatieven uitgewerkt zijn vergelijkbaar is. Op dit moment is alleen alternatief 2a verder uitgewerkt tot een tekening waarop het ruimtebeslag op perceels-niveau duidelijk is. Daarom is besloten om ook alternatief 2b verder uit te werken tot een tekening waarop het ruimtebeslag op perceelsniveau duidelijk is. Beide tekeningen zullen ter inzage gelegd worden. Naar verwachting zal in de loop van vrijdag 10 juli alternatief 2b via de website beschikbaar zijn. In de publicatie worden de belanghebbenden van alternatief 2b ook uitgenodigd hun zienswijzen in te dienen.

 

Op basis van de ingediende zienswijzen en de beoordeling van de commissie mer zal de raad in februari 2010 een definitief besluit nemen over het project. Dit besluit kan ten aanzien van het voorkeursalternatief dus afwijkend zijn van het besluit in de raadsvergadering van 16 juli, als de ingediende zienswijzen en de beoordeling van het milieueffectrapport door de commissie mer hier aanleiding toe geven.

 

Nu wordt dus geen definitief besluit genomen maar wordt een traject gestart dat zal leiden tot definitieve besluitvorming in februari 2010.

 

Alternatiefkeuze

Tijdens de commissievergadering werd aangegeven dat het verschil tussen alternatief 2a en 2b gering was. Om de verschillen tussen alternatief 2a en 2b beter in zicht te krijgen wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de verschillen tussen de beiden alternatieven.

 

 

Alternatief 2a

Alternatief 2b

Verkeer en Vervoer

 

 

Verkeersintensiteit op Randweg

Noord: 6.200

Zuid: 8.000

Noord:4.900

Zuid: 6.400

Verkeer in kom (Kerkstr nrd)

5100

5900

Oversteekbaarheid

Kerkstraat Noord: Redelijk

Kerkstraat Zuid: Goed

Kerkstraat Noord: Matig

Kerkstraat Zuid: Redelijk

Bodem en Water

 

 

Invloed op wijstgronden

0 m2

Circa 300 m2

Te doorsnijden potientiële verontreinigingslocaties

3

1

Natuur

 

 

Barrièrewerking/versnippering

Doorsnijding van 8 bomenlanen

Doorsnijding van 10 bomenlanen en 2 weidevogelgebieden en 1 struweelvogelgebied

Invloed op natuurgebieden

Licht negatief

Negatief

Landschap

 

 

Doorsnijding ruimtelijke structuren

Negatief

Licht negatief

Doorsnijding bebouwd gebied

Doorsnijding buurtschap Zandhoek/Kiesbeemd

Geen doorsnijding buurtschappen

Ruimtelijke ordening

 

 

Te amoveren woningen/bedrijven

2

0

Doorsnijding bouwblokken

9

2

Aantasting (landbouw)kavels

39

37

Kosten (x1.000.000 euro)

 

 

Bouwkosten

5,5

6,6

Vastgoedkosten

5,9

4,3

Engineeringskosten

1,7

2,0

Overige kosten

2,3

2,4

Totale kosten

15,4

15,3

In een milieueffectrapport wordt op basis van een objectieve beoordeling van de onderzoeksresultaten  een meest milieuvriendelijk alternatief en een voorkeursalternatief bepaald.

Indien aan de diverse onderzoeksaspecten andere gewichten worden gehangen kan tot een ander voorkeursalternatief gekomen worden dan in het milieueffectrapport.

 

Op basis een objectieve beoordeling van de onderzoeksresultaten blijkt dat alternatief 2a het meest milieuvriendelijk alternatief en het voorkeursalternatief is. Zoals hierboven geschetst kan de raad een ander voorkeursalternatief vaststellen. In de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure is het echter handig om de objectieve conclusies uit het milieueffectrapport over te nemen. Eventuele bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging kunnen dan weerlegd worden vanuit het milieueffectrapport, dat op kwaliteit en volledigheid beoordeeld is door de onafhankelijke commissie mer.

 

 

Uitstel vaststelling milieueffectrapport en voorkeursalternatief

Wij zijn van mening dat het ongewenst is om de besluitvorming over het milieueffectrapport en het voorkeursalternatief uit te stellen. Als de vaststelling van het milieueffectrapport doorgeschoven wordt kan de definitieve vaststelling van het tracé niet meer in deze raadsperiode plaatsvinden, hetgeen een forse vertraging van het totale project betekend. Er zijn een aantal redenen te benoemen waarom een vertraging van het project niet gewenst is.

 

Uitstel is niet in het belang van de Boekelse burgers. De aanleg van een randweg levert voor vele burgers in de kern Boekel een forse verbetering van het woon- en leefmilieu op.

Voor de burgers en ondernemers (met name agrariërs) in het zoekgebied van het tracé van de randweg is het van belang dat zij niet te lang in onzekerheid gehouden worden.

 

Op dit moment is de provincie Noord Brabant bereid om ten behoeve van de realisatie van de randweg een forse investering te plegen. Indien het project forse vertraging oploopt is het goed mogelijk dat de provincie het gereserveerde geld elders besteedt en dat er niet zomaar weer op korte termijn nieuwe gelden beschikbaar zijn voor de realisatie van de Randweg om Boekel.

 

Op basis van het voorliggende milieueffectrapport is nu reeds een juiste afweging mogelijk tussen de onderzoeksalternatieven. Een milieueffectrapport geeft daartoe een uitgebreide afweging op hoofdlijnen.

 

 

 

0 Reacties
Posted on 06 Jul 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij