Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Project besluit randweg boekel

Gemeente_Boekel.jpg

 

De gemeente Boekel heeft samen met de provincie Noord Brabant een milieueffect-rapportage opgesteld voor de aanleg van een randweg aan de westzijde van Boekel.

 

In de milieueffect-rapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken op de onderzoeksaspecten die in de startnotitie en het richtlijnenadvies van de commissie MER zijn vastgelegd.

In de gemeenteraadvergadering van 16 juli 2009 is de milieueffectrapportage vastgesteld, maar is er nog geen voorkeur uitgesproken voor één van de onderzochte alternatieven. Alternatief 1 werd niet als een reëel alternatief gezien, maar alternatief 2a, alternatief 2b of een combinatie van alternatief 2a en 2b werden wel als mogelijke tracé’s voor de toe-komstige randweg gezien. Ook werd extra aandacht gevraagd voor de effecten van de Randweg op de buurtschappen.

 

Inspraak

De Milieueffectrapportage heeft vanaf donderdag 3 september tot en met woensdag 14 oktober 2009 ter inzage gelegen. Tegelijk met de milieueffectrapportage lagen er ook tekeningen ter inzage van het ruimtebeslag van alternatief 2a en 2b. Er zijn in totaal 55 zienswijzen ingediend. Het overgrote gedeelte van de ingediende zienswijzen heeft betrekking op persoonlijke belangen die geschaad worden door de aanleg van een randweg, vragen over de gevolgde procedure en verzoeken tot andere alternatieven. De gemeente heeft voor de beantwoording van de ingediende zienswijzen een reactienota opgesteld.

 

Toetsingsadvies commissie MER

De commissie MER heeft de milieueffectrapportage beoordeeld en een zogenaamd toetsingsadvies uitgebracht. De commissie MER oordeelt dat het MER-rapport voldoende informatie bevat om aan te tonen dat de onderzochte alternatieven een oplossing bieden voor de beschreven problemen. Ook de essentiële informatie voor de besluitvorming is in voldoende mate aanwezig.

De commissie stelt echter ook dat in de rapportage niet voldoende is ingegaan op het aspect nut en noodzaak. Deze zijn in de milieueffectrapportage te summier beschreven. De commissie MER adviseert dan ook om op dit aspect nader in te zoomen. Verder adviseert de commissie MER om te onderzoeken of het voorkeursalternatief (2a) ter hoogte van buurtschap Zandhoek een ander beloop kan krijgen om zodoende het buurtschap te sparen.

 Aanvullende onderzoeken

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 16 juli en het toetsingsadvies is een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Er is een notitie opgesteld waarin de nut en noodzaak van de Randweg uitgebreider beschreven zijn. Tevens zijn er notities opgesteld over de effecten van de randweg op het landbouwverkeer en de buurtschappen.

 Projectbesluit

Op basis van bovenstaande aanvullende onderzoeken stelt het college van Burgemeester en Wethouders samen met de provincie aan de gemeenteraad voor alternatief 2a aan te wijzen als het voorkeursalternatief met uitzondering van het gedeelte tussen de Lage Raam en de Zandhoekse Loop. Voor dit tracégedeelte zijn een tweetal combinatie-varianten geschetst waarvan voorgesteld wordt om deze verder uit te werken.

 Vervolgtraject

In de commissie Grondgebiedzaken van 3 februari 2010 wordt het projectbesluit behandeld. Vervolgens wordt dit op 25 februari behandeld door de gemeenteraad. Hiermee wordt het tracé van de toekomstige Randweg vastgelegd met uitzondering van het tracé ter hoogte van het buurtschap Zandhoek. Om ook hier tot een definitief tracé te komen zullen de twee combinatievarianten verder uitgewerkt worden.

 

De bewoners van het zoekgebied zijn middels een bewonersbrief reeds op de hoogte gebracht van het projectbesluit.

website gemeente Boekel

0 Reacties
Posted on 27 Jan 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij