Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Kennisgeving

Gemeente_Boekel.jpg


Kennisgeving

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Boekel voor de aanleg van een randweg ten westen van Boekel (project Randweg Boekel) met bijkomende werken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat, ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ten name van die provincie onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn om de aanleg mogelijk te maken van een randweg ten westen van Boekel (project Randweg Boekel), vanaf de kruising van de N605/Volkelseweg met de wegen Molenakker en Molenwijk (km. 0,24) tot de zuidelijke aansluiting van de weg Mutshoek op de N605 (km. 4,87), alsmede voor de aanleg van aansluitingen van de randweg op de wegen Neerbroek en Erpseweg, de aanleg van een parallelweg tussen de wegen Koesmacht en Lage Raam en Erpseweg en Het Goor, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg naar het bedrijventerrein De Vlonder en de aanleg van een verbindingsweg tussen de wegen Leurke en Mutshoek met bijkomende werken in de gemeente Boekel.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

- gemeente Boekel, Sint Agathaplein 2 te Boekel (openingstijden staan op de website van de gemeente);

- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht onder vermelding van dossiernr. ON2-2018-100083. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 06 -12 09 75 85, of de heer A.H.W. Steenvoorden, telefoon 06 -13 2713 84.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 8 mei 2019 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Boekel, Sint Agathaplein 2. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Bron: Boekels Weekblad 06-03-2019


0 Reacties
Posted on 06 Mar 2019 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij