Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Mededeling aan : Commissie grondgebiedzaken

Gemeente_Boekel.jpg

 

Mededeling aan      : Commissie grondgebiedzaken

Datum                    : 29 september 2004

Onderwerp             : Stappenplan randweg

 

Inleiding

Vanuit het bestuur is gevraagd naar inzicht in het proces randweg Boekel. In 2001 is het verkeersmodel Boekel opgesteld. Een van de conclusies daaruit was dat, om de leefbaarheid van Boekel te kunnen waarborgen, gestreefd moet worden naar de aanleg van een randweg. Tevens is daarbij aangegeven dat gekeken moet worden naar regionale samenwerking. In deze mededeling leggen wij u de stand van dit moment voor.

 

Problematiek

Na de conclusie uit het verkeersmodel dat een randweg de enige oplossing is resteert de vraag: Hoe krijgen we een randweg gerealiseerd.

Kijken we alleen naar Boekel dan zal dat meevallen. Het hele gemeentebestuur en het merendeel van de bevolking is voorstander van een randweg, enig discussiepunt is het tracé van de randweg.

Bij het realiseren van een randweg is echter overleg en instemming met de provincie en de regio noodzakelijk. De provincie als (nog) wegbeheerder van de N605 en de regio in verband met de aansluiting op het regionaal gemeentelijk autonet.

 

Provincie:

Met de provincie zijn we in overleg over de overdracht van de N605. De provincie is formeel wegbeheerder. Het feitelijk beheer van de wegvakken binnen de kom ligt bij de gemeente Boekel. In het kader van de overdracht is de aanleg van een randweg door de gemeente ingebracht. De provincie heeft daar coöperatief op gereageerd. Recent heeft de provincie echter laten weten vooralsnog geen bod uit te brengen voor de overname maar hiermee te wachten tot na de afronding van de regionale discussie over het wegennet. Op 9 februari 2004 is tijdens bestuurlijk overleg met de gedeputeerde gevraagd of de gemeente als projectleider mag optreden voor de aanleg van de randweg en welke procedure daarbij gevolgd moet worden. De provincie wil de projectleiding overdragen maar wil dan wel nauw betrokken blijven. Verder is door de provincie aangegeven volgens welke stappen het proces moet gaan verlopen. Men neemt daarbij het project rondweg Alphen en Riel als leidraad.

 

Regionaal:

De wens tot een randweg is in regionaal verband binnen de GGA gemeenten (GebiedsGerichte Aanpak) ingebracht. Dit is een bestaande overlegvorm waarbinnen 15 gemeenten in NO Brabant met elkaar ambtelijk en bestuurlijk hun verkeersbeleid trachten af te stemmen.

Binnen dat verband leefde de wens om eens goedUe kijken naar de verkeersafwikkeling binnen de ruit N277(middenpeelweg) N264(zuidelijke rondweg Uden) N296(ZuidWillemsvaart) en N272 (Zuidelijke rondweg Gemert). Binnen dat gebied speelt ook de problematiek rondweg Erp.

Inmiddels is dit onderzoek hoog op de regionale agenda gekomen.

 

Verder wordt regionaal gewerkt aan een netwerkvisie. In het oude PWP (Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan) is • de N605 nog aangewezen ais ondergeschikte erftoegangsweg. (60 km regime) Inmiddels wordt in de vernieuwde concept netwerkvisie het belang van de N605 duidelijk onderschreven. Mogelijke uitkomst daarvan is dat de weg een

 

gebiedsonsluitingsweg blijft (80 km) en mogelijk zelfs als gevolg daarvan niet wordt overgedragen.

Geluidsanering:

inmiddels is door het ministerie van VROM het akkoord gegeven voor de voorbereidende werken voor de geiuidsanering van 130 woningen aan de N605. Dit betreft een gevelsanering en een wegdeksanering. Deze zal onafhankelijk van de aanleg van een mogelijke randweg plaatshebben. Wel moeten we met de provincie daarover in overleg als formele eigenaar.

 

Oplossingen

Het voorstel van de provincie volgend komen we tot het volgende processtappen:

1. Projectplan: zomer 2004

2. Planvorming (MER en verkeer) aug 2004 - aug 2005

3. Bestuurlijk akkoord voorkeursvariant: september 2005

4. Inspraak: maart 2006

5. Ruimtelijke procedures: maart 2006 - januari 2009

6. Realisatie: januari 2006 - januari 2010

 

Op de bijlage bij dit advies zijn de processtappen in tijd uitgewerkt en gedetailleerd tot een globale planning. Daaruit volgt dat de aanleg van het eerste deel bij een spoedig verloop kan plaatsvinden vanaf januari 2006. De aanleg van het lastigste deel zal niet starten voor januari 2009.

• Mededeling m.b.t. stappenplan randweg

Geen opmerkingen

 

• Mededeling m.b.t. waterbeheer Lage Schoense

CDA     Is van mening dat veel geld uitgegeven gaat worden wat niet nodig is.

De CDA-fractie ziet hier dan ook geen heil in. Naar hun mening zou de loop gebruikt

kunnen worden. Vindt dat opgemerkt moet worden dat de gemeente Boekel niet inziet

dat hiermede het milieu gediend wordt.

BW      Kan zich vinden in de woorden van de CDA-fractie. Het is veel makkelijker en stukken

goedkoper om gebruik te maken van de loop die er ligt.

Weth. v. Rooij  Deelt mede dat het Waterschap deze zienswijze niet deelt,

 

• Mededeling m.b.t. voortgang geluidssanering N605

CDA    Zegt blij te zijn dat hieraan gewerkt wordt. Hoopt dat het geld op de juiste manier

besteed zal worden zodat e.e.a. ook in de toekomst betaalbaar blijft voor Boekel.

WB      Merkt op het jammer te vinden dat pas nu geluidsarme stenen gebruikt gaan worden. Waarom is dat toentertijd niet gebeurd.

BW      Zegt vernomen te hebben dat de weg zwaarder belast zal gaan worden.

Weth. v. Rooij   Deelt mede dat de Provincie in het verleden deze weg niet zo belangrijk vond en dat men deze daarom wilde overdragen aan de drie gemeenten. Nu heeft men

geconcludeerd dat deze weg wel degelijk een functie heeft en om die reden een

hogere prioriteit gegeven.

DOP    Vraagt naar positie van provincie m.b.t. rondweg.

Weth. v, Rooij   Deelt mede dat indien de provincie de verkeersstroom belangrijk vindt men een eventuele rondweg ook belangrijk vindt. Dit kan leiden tot een financiële bijdrage van

de provincie voor een rondweg.

DOP    Vraagt hoe er pressie uitgeoefend kan worden op de Provincie om tot aanleg van de

rondweg over te gaan. Met andere woorden op welke manier kan de gemeente Boekel

de Provincie voor de kar spannen.

Weth. v. Rooij  Deelt mede dat in een eerste gesprek met de gedeputeerde de vrijheid gekregen is om de kar te trekken.

BW      Stelt voor om verkeer vanuit Uden middels wegbewijzering via de Middenpeelweg naar Gemert te laten rijden. Dit zou wellicht de verkeersstroom verminderen.

 

• BWS-subsidie t.b.v. woningprojecten in Boekel

Geen opmerkingen.

 

• Managementrapportage grondbedrijf en notitie woningbouwplanning

Geen opmerkingen.

 

• Mededeling m.b.t. voorgang uitvoering bouwstoffenbesluit

Geen opmerkingen.

 

• Mededeling m.b.t. voorontwerpjjestemmingsplan Venhorst

Geen opmerkingen.

 

• Mededeling m.b.t. voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

CDA     Gesuggereerd wordt dat de ZLTO de zaak ophoudt. Dit is echter niet het geval. E.e.a.

stoort de CDA-fractie.

DOP    Vraagt hoe het staat met de motie die aangenomen is m.b.t.

landbouwontwikkelingsgebieden. ■

Weth. v. Rooij  Zegt toe hierop schriftelijk reageren,

 

• Mededeling m.b.t afkoppelen verhard oppervlak Donkstraat

(einde copy)

 

planning_2004.pdf 68.86Kb 3925 x gedownload

 

0 Reacties
Posted on 29 Sep 2004 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij