Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Zienswijze Tracéstudie Randweg Boekel

Betreft: Zienswijze Tracéstudie Randweg Boekel

en MER

 

 

Dit is een zienswijze van een gedupeerde van de plannen om een randweg aan te leggen rond de kom van Boekel om deze kom te ontlasten. Ik heb de volgende bewaren tegen de plannen zoals verwoord in het milieueffect rapport.

 

  1. Randweg niet nodig

 

  1. Gemeente en Provincie hebben onvoldoende gekeken naar alternatieven voor een randweg. Het bestaande wegennet rond Boekel kan anders benut worden, zodanig dat de kom van Boekel meer ontlast wordt. Het beste bewijs hiervoor is de huidige ombouw en wegdeksanering van de N605 waardoor o.a. de Gemertseweg tijdelijk is afgesloten. Het verkeer vindt redelijk goed zijn weg langs de Midden-Peelweg. Deze weg door landelijk gebied kan meer belast worden en eventueel zelfs verbreed. Tegelijkertijd heeft deze ombouw een aanzienlijke vermindering van het verkeer in de kom van Boekel teweeg gebracht. Deze en andere mogelijkheden voor manipulatie van de verkeersstromen op bestaande wegen rondom Boekel moet dus beter onderzocht worden.
  2. De leefkwaliteit binnen de kom van Boekel gaat inderdaad achteruit, maar er is in elk geval geen sprake van files. Die zijn ook niet te verwachten in 2020. Ik vind dat de leefkwaliteit van de kom van Boekel op een andere manier verbeterd moet worden (zie 1).

 

  1. Problemen met leefkwaliteit verplaatst van de kom van Boekel naar het buitengebied.

 

Volgens de MER zou een verkeersintensiteit van 8000 per dag of meer in de kom van Boekel onaanvaardbaar zijn. De voorgestelde oplossing van een randweg leidt echter tot veel hogere intensiteiten bij delen en afslagen van de rondweg.

De Gemertseweg gaat van 7.600 bewegingen naar 11.500 (tracé 1) 12.400 (tracé 2a) en 11.900 (tracé 2b)

Bij de Volkelseweg is dit van 8.700 naar 12.400, respectievelijk 12.200 en 11.400 (Bron  MER, p. 26).

      Gepaard hieraan neemt de leefkwaliteit in de gebieden van de rondweg af . De

geluidshinder, de luchtverontreiniging, de vernietiging van landbouwpercelen en van                           groen en vele andere negatief te waarderen effecten nemen daarentegen toe.

 

  1. Onaanvaardbare aantastingen van leefkwaliteit en leefmilieu op bepaalde stukken van de voorgestelde tracés van de rondweg

 

Het MER schermt voortdurend met het argument dat de situatie als geheel in het gebied wat betreft geluidshinder en luchtverontreiniging op zou vooruitgaan ten aanzien van de autonome situatie. Dit kan alleen maar verklaard worden door een verspreiding van de negatieve effecten, met name naar het landelijke buitengebied toe. De MER constateert dan ook dat ‘in alle alternatieven het geluidbelaste oppervlak ten opzichte van de autonome situatie toeneemt’ en waardeert dit negatief (p. 69).  Vervolgens wordt geconstateerd dat het aantal geluidsgehinderde adressen eerder afneemt dan toeneemt. Geen wonder: het is een spreiding van de ellende. Daarbij bagatelliseert het MER het aantal schrijnende situaties dat zich in de drie alternatieven voordoet. In alle alternatieven zijn meer dan honderd adressen waar de geluidshinder meer dan 3 dB toeneemt. Tientallen komen daarbij boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; sommigen overschrijden de kritieke waarde van 58dB. Aangenomen dat deze cijfers van de adressen kloppen, want ik heb hierover mijn twijfels, vooral bij die straten die een enorme toename van de verkeersintensiteit te verduren krijgen. Zie onder B.

Aan de berekeningen van de MER ligt een rapport ten grondslag dat de verkeersintensiteit in de toekomst schat. Dit rapport is niet openbaar gemaakt, in elk geval niet op de website van de Gemeente Boekel. De betrokkenen hebben recht op dit rapport. Ikzelf wil het aan Milieudefensie voorleggen voor een tweede oordeel.

 

Bij de Gemertseweg/Mutshoek, de Volkelseweg en in het bijzonder de nieuwe rotondes ontstaan onaanvaardbare schrijnende situaties.

Doordat het hier om een aantasting van landelijk gebied gaat (waar nog ‘ruimte voor vervuiling’ is) geldt de aantasting over het geheel genomen iets minder voor de luchtkwaliteit, Toch neemt de stiktofdioxide bij de zojuist genoemde wegen zodanig toe (tot tussen de 15 en 20) dat deze vergelijkbaar is net de zwaarst vervuilde straat in de kom van Boekel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter J.A.M. van Dijk

 

1 Reacties
Door Ruud op 23 Jan 2010 09:02 am
Wel of geen randweg? Discussies over dB, stikstofdioxide, aantal bewegingen etc.

Feit blijft dat Brabant (en Boekel) groeit. Hierbij hoort een up-to-date wegennet. Ons buurdorp Gemert heeft jaren geleden al een rondweg aangelegd (Zuid/Oost-Om) om de verkeersstroom in goede banen te leiden. Ik neem aan dat u ook van deze wegen gebruik maakt of rijdt u daar ook nog steeds door het centrum?
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij